Διοίκηση έργου

Ως Διοίκηση έργου η ECG EGERSIS group ενεργεί ως σύμβουλος του Κυρίου του Έργου (ΚτΕ) και ταυτόχρονα δημιουργεί – εφαρμόζει – ελέγχει όλες εκείνες τις διαδικασίες που είναι απαραίτητες για την κατασκευή ενός έργου, με γνώμονα την ποιότητα, τον έλεγχο του κόστους, την λειτουργικότητα και τέλος την προκαθορισμένη χρονική παράδοση. Αποστολή μας είναι ο έλεγχός και η τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων του κατασκευαστή.

Διαχείριση κατασκευής έργου

Ως διαχειριστής ενός έργου η η ECG EGERSIS group ενεργεί ως σύμβουλος του Κυρίου του Έργου (ΚτΕ) στον τομέα της κατασκευής. Διαχειριζόμαστε την υλοποίηση του έργου ως κατασκευαστική εταιρία με σκοπό την επίτευξη της μέγιστης απόδοσης μεταξύ κόστους και ποιότητας. Ο ΚτΕ έχοντας άμεσο έλεγχο της διαδικασίας της κατασκευής ωφελείται σε όλους τους τομείς που συντελούν στην επιτυχία ενός έργου καθώς το έργο ρυθμίζεται στις οικονομικές, λειτουργικές, οργανωτικές ανάγκες του.

Αξιοποιώντας τις σύγχρονες μεθόδους χρονικού προγραμματισμού σε συνδυασμό με τoν παράλληλο έλεγχο της χρηματοροής του έργου, ο έλεγχος του κόστους είναι άμεσος και το τελικό κόστους του έργου εξασφαλισμένο.

Πρόγραμμα ποιότητας έργου

Στην ECG EGERSIS group δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην έννοια της ποιότητας σε ένα έργο. Η παραλαβή των εργασιών που συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές και τα υπολογιζόμενα μεγέθη της κάθε εργασίας είναι μια εξαιρετικά σημαντική παράμετρος επιτυχίας ή αποτυχίας ενός έργου. Η ορθή λειτουργία, η αντοχή στο χρόνο, το κόστος συντήρησης είναι κρίσιμα σημεία που συνδέονται άμεσα με την ορθή εκτέλεση των εργασιών κατά την διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών. Βασικό στοιχείο της ποιοτικής εκτέλεσης ενός έργου είναι η κατάρτιση ενός σχεδίου ποιότητας (Quality plan). Το Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ) είναι το έγγραφο, στο οποίο διατυπώνονται οι ειδικές πρακτικές και τα μέσα για την ποιότητα καθώς και η αλληλουχία των δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με ένα έργο ή σύμβαση. Με αυτό το τρόπο συνδέονται οι συμβατικές απαιτήσεις με την διαδικασία της εκτέλεσης του έργου και επιτυγχάνεται η προληπτικού χαρακτήρα διάγνωση και διόρθωση σφαλμάτων έγκαιρα και αποτελεσματικά.