ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΜΑΣ ECG EGERSIS GROUP

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ECG EGERSIS GROUP

Πέμπτη, Οκτώβριος 22, 2020

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ Ν3908.2011 (τροπ. Ν.4146/2013)

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Στόχος είναι η προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης / μεγέθυνσης με τη διαμόρφωση καθεστώτων ενίσχυσης των επενδύσεων, βάση των οποίων βελτιώνεται η επιχειρηματικότητα, η τεχνολογική ανάπτυξη, η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και η περιφερειακή συνοχή ενώ παράλληλα προωθούνται η πράσινη οικονομία, η αποτελεσματική λειτουργία των διαθέσιμων υποδομών και η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας.


ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 

Συμπληρώνοντας τα παρακάτω στοιχεία θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε εξειδικευμένα για το πρόγραμμα


ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Για την υπαγωγή στο καθεστώς των ενισχύσεων και ανάλογα το μέγεθος του φορέα της επένδυσης και την κατηγορία υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου, πρέπει να υποβληθεί ένας ελάχιστος προϋπολογισμός που κυμαίνεται από 100.000 € έως 1.000.000 €.

 • Αναλυτικότερα

  Μεγάλες επιχειρήσεις1.000.000,00€
  Μεσαίες επιχειρήσεις500.000,00€
  Μικρές επιχειρήσεις300.000,00€
  Πολύ μικρές επιχειρήσεις200.000,00€

  Τέλος, για επενδυτικά σχέδια τα οποία εντάσσονται στην κατηγορία της Γενικής Επιχειρηματικότητας ο ελάχιστος προϋπολογισμός διαμορφώνεται στο ήμισυ των παραπάνω.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Τα επενδυτικά σχέδια διαχωρίζονται σε Γενικά και Ειδικά επενδυτικά σχέδια.

 • Αναλυτικότερα

  Γενικής ΕπιχειρηματικότηταςΠεριλαμβάνεται το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων που μπορούν να υπαχθούν σε άλλη κατηγορία.
  Τεχνολογικής ΑνάπτυξηςΠεριλαμβάνονται επενδυτικά σχέδια τεχνολογικού εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων και με τη χρησιμοποίηση τεχνολογικών και οργανωτικών καινοτομιών.
  Περιφερειακής ΣυνοχήςΕπενδυτικά σχέδια σε παραγωγικές δραστηριότητες που αξιοποιούν τοπικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, αντιμετωπίζουν τοπικές ανάγκες και περιφερειακά προβλήματα
  Επιχειρηματικότητας των ΝέωνΑνήκουν τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται για την ίδρυση και τη λειτουργία μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, στο εταιρικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν με ποσοστό άνω του 50% φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν υπερβεί το τεσσαρακοστό έτος της ηλικίας τους και ασκούν αποκλειστικά τη διαχείριση της Εταιρίας.
  Μεγάλων Επενδυτικών ΣχεδίωνΕπενδυτικά σχέδια ύψους τουλάχιστον πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000€) ευρώ. Ο υπολογισμός του ποσού αυτού γίνεται με τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ισχύουν κατά το χρόνο έγκρισης της ενίσχυσης.
  Ολοκληρωμένων Πολυετών Επιχειρηματικών ΣχεδίωνΥπάγονται επενδυτικά σχέδια υλοποίησης ολοκληρωμένων πολυετών (2?5 ετών) επιχειρηματικών σχεδίων επιχειρήσεων, για τις οποίες έχει παρέλθει τουλάχιστον πενταετία από τη σύσταση τους, ελάχιστου συνολικού κόστους δύο εκατομμυρίων (2.000.000) ευρώ, που περιλαμβάνουν τον τεχνολογικό, διοικητικό, οργανωτικό και επιχειρησιακό εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη, καθώς και τις αναγκαίες ενέργειες κατάρτισης των εργαζομένων
  Συνέργειας και ΔικτύωσηςΕπενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται από σχήματα συνέργειας και δικτύωσης που αποσκοπούν στην υλοποίηση προγραμμάτων

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ν.3908/11

Στο καθεστώς ενισχύσεων υπάγονται επενδύσεις που ανήκουν στις εξής δραστηριότητες :

 • Αναλυτικά οι κωδικοί δραστηριότητας (ΚΑΔ)

  ΚΑΔΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
  01Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες
  02Δασοκοµία και υλοτοµία
  03Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια
  06 έως 09Ορυχεία Λατοµεία
  10 εως 33ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ (Εξαιρούνται οι τοµείς του χάλυβα, των συνθετικών ινών, του άνθρακα και της ναυπηγίας. Από την εξαίρεση εξαιρούνται και άρα επιδοτούνται τα ναυπηγήµατα που προορίζονται για σταθερές, µακροχρόνιες πλωτές βιοµηχανικές ή ενεργειακές εγκαταστάσεις).
  35Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, φυσικού αερίο, ατµού και κλιµατισµού
  36 έως 39Παροχή νερού – Επεξεργασία λυµάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης
  42Κατασκευή παράκτιων και λιµενικών έργων και οικατασκευαστικές εργασίες για παράκτιες και λιµενικές κατασκευές καθώς και έργα κατασκευής ενεργειακών εγκαταστάσεων και υποδοµών, όπως και επενδύσεις παραγωγής ή συµπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ
  49Μεταφορά και αποθήκευση
  55Τουριστικά Καταλύµατα
  58Εκδοτικές δραστηριότητες
  59Παραγωγή κινηµατογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραµµάτων, ηχογραφήσεις και µουσικές εκδόσεις
  61Τηλεπικοινωνίες
  61Δραστηριότητες προγραµµατισµού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συµβουλών και συναφείς δραστηριότητες
  63Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας
  72Δασοκοµία και υλοτοµία
  74Άλλες επαγγελµατικές, επιστηµονικές και τεχνικές δραστηριότητες
  82Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραµµατειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις
  86Κέντρα αποκατάστασης και ολοκληρωµένα σύνθετα επενδυτικά σχέδια Τουρισµού Υγείας, επενδύσεις τουρισµού υγείας εντάσσονται µόνο από τις δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας.
  87Δραστηριότητες βοήθειας µε παροχή καταλύµατος (γηροκοµεία)
  91Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, µουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες
  95Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατοµικής ή οικιακής χρήσης

Οσο αφορά τις τουριστικές - ξενοδοχειακές μονάδες ειδικότερα :

 • Ξενοδοχειακές Μονάδες

  Οι επενδύσεις που αφορούν την ίδρυση, την επέκταση και τον εκσυγχρονισµό ολοκληρωµένης µορφής ξενοδοχειακών µονάδων που ανήκουν ή αναβαθµίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων.
  Οι επενδύσεις που αφορούν την επέκταση και τον εκσυγχρονισµό ξενοδοχειακών µονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, υπό την προϋπόθεση ότι στο διάστηµα διακοπής να µην έχει γίνει αλλαγή χρήσης του κτιρίου και ότι µέσω της επέκτασης ή του εκσυγχρονισµού τους αναβαθµίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών αστέρων ή ότι κατά την ολοκλήρωση του επενδυτικού τους σχεδίου το Ειδικό Σήµα Λειτουργίας θα αφορά σε ξενοδοχειακή µονάδα τουλάχιστον τριών (3) αστέρων.
  Οι επενδύσεις που αφορούν σε εγκαταστάσεις Ειδικής Τουριστικής Υποδοµής (Συνεδριακών Κέντρων, Κέντρων Θαλασσοθεραπείας, Θεµατικών Πάρκων, Τουριστικών Λιµένων Σκαφών Αναψυχής, γηπέδων Γκολφ, Εγκαταστάσεων Τουρισµού Υγείας, εγκαταστάσεων Αξιοποίησης Ιαµατικών Πηγών, Χιονοδροµικών Κέντρων, Κέντρων Προπονητικού - Αθλητικού Τουρισµού, Αυτοκινητοδροµίων).
  Οι επενδύσεις που αφορούν οργανωµένους υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων και σύνθετα τουριστικά καταλύµατα,εκτός του µέρους αυτών που αφορά σε προς µεταβίβαση ή µακροχρόνια µίσθωση κτίρια και εγκαταστάσεις.
  Οι επενδύσεις µετατροπής χαρακτηρισµένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτισµάτων σε ξενοδοχειακές µονάδες τουλάχιστον δύο (2) αστέρων, καθώς και οι επενδύσεις εκσυγχρονισµού ξενοδοχειακών µονάδων που λειτουργούν σε χαρακτηρισµένα παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίρια και ανήκουν ή αναβαθµίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον δύο (2) αστέρων.
  ι επενδύσεις εκσυγχρονισµού Τουριστικών Οργανωµένων Κατασκηνώσεων (camping) κατηγορίας Γ’ τάξης και άνω, καθώς και οι επενδύσεις µετατροπής, επέκτασης και εκσυγχρονισµού αυτών σε ολοκληρωµένης µορφής ξενοδοχειακή µονάδα κατηγορίας τουλάχιστον τριών (3*) αστέρων.
  Οι επενδύσεις που αφορούν εκσυγχρονισµό και επεκτάσεις ενοικιαζόµενων δωµατίων και διαµερισµάτων, όταν κατατίθενται επενδυτικά σχέδια µε τη µορφή δικτύων συνεργασίας επιχειρήσεων αυτής της κατηγορίας.
  Τον εκσυγχρονισµό ολοκληρωµένης µορφής ξενοδοχειακών µονάδων πριν παρέλθει πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της µονάδας ή από την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης επένδυσης εκσυγχρονισµού της µονάδας. Στην πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της µονάδας της παρούσας περίπτωσης περιλαµβάνεται και το διάστηµα κατά το οποίο η µονάδα λειτουργούσε ως επιχείρηση εκµετάλλευσης ενοικιαζόµενων δωµατίων ή διαµερισµάτων, προκειµένου για ξενοδοχειακές µονάδες που προέκυψαν από υποχρεωτική µετατροπή µονάδας ενοικιαζόµενων δωµατίων ή διαµερισµάτων.

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Τα ποσοστά επιχορήγησης / ενίσχυσης καθορίζονται ανάλογα µε το µμέγεθος των επιχειρήσεων και την Περιφέρεια στην οποία αυτή υλοποιεί το επενδυτικού της σχέδιο. To ποσοστό επιδότησης κυμαίνεται απο 15% έως 50%

 • Δείτε τα ποσοστά ενίσχυσης ανα περιοχή

  ΠεριφέρειεςΝομοίΖώνες

  Ποσοστά ενίσχυσης

  Μεγάλες επιχειρήσειςΜεσαίες επιχειρήσειςΜικρές & Πολύ Μικρές επιχειρήσεις
  Νοτίου ΑιγαίουΚυκλάδωνΓ15%25%35%
  ΔωδεκανήσουΓ15%25%35%
  Στερεάς ΕλλάδαςΦθιώτιδοςΒ15%25%35%
  ΦωκίδοςΒ20%30%40%
  ΕυβοίαςΒ15%25%35%
  ΒοιωτίαςΑ15%20%25%
  ΕυρυτανίαςΓ20%30%40%
  Κεντρικής ΜακεδονίαςΘεσσαλονίκηςΒ30%35%40%
  ΧαλκιδικήςΒ30%35%40%
  ΚιλκίςΓ30%40%50%
  ΠέλλαςΓ30%40%50%
  ΗμαθίαςΓ30%40%50%
  ΠιερίαςΓ30%40%50%
  ΣερρώνΓ30%40%50%
  Δυτικής ΜακεδονίαςΓρεβενώνΓ30%40%50%
  ΚοζάνηςΒ30%35%40%
  ΦλώριναςΓ30%40%50%
  ΚαστοριάςΓ30%40%50%
  ΑττικήςΑττικήςΑ15%20%25%
  ΘεσσαλίαςΛάρισαςΒ30%35%40%
  ΜαγνησίαςΒ30%35%40%
  ΚαρδίτσαςΓ30%40%50%
  ΤρικάλωνΓ30%40%50%
  Ιονίων ΝήσωνΚέρκυραςΓ30%40%50%
  ΛευκάδαςΓ30%40%50%
  ΚεφαλληνίαςΓ30%40%50%
  ΖακύνθουΓ30%40%50%
  ΚρήτηςΗρακλείουΒ30%35%40%
  ΧανίωνΒ30%35%40%
  ΛασιθίουΒ30%35%40%
  ΡεθύμνηςΒ30%35%40%
  ΠελοποννήσουΛακωνίαςΓ30%40%50%
  ΜεσσηνίαςΓ30%40%50%
  ΚορινθίαςΒ30%35%40%
  ΑρκαδίαςΒ30%35%40%
  ΑργολίδαςΒ30%35%40%
  Βορείου ΑιγαίουΛέσβουΓ30%40%50%
  ΧίουΓ30%40%50%
  ΣάμουΓ30%40%50%
  Ανατολικής
  Μακεδονίας – ΘράκηςΚαβάλαςΓ40%45%50%
  ΞάνθηςΓ40%45%50%
  ΡοδόπηςΓ40%45%50%
  ΔράμαςΓ40%45%50%
  ΈβρουΓ40%45%50%
  ΗπείρουΙωαννίνωνΓ40%45%50%
  ΆρταςΓ40%45%50%
  ΠρέβεζαςΓ40%45%50%
  ΘεσπρωτίαςΓ40%45%50%
  Δυτικής ΕλλάδαςΑχαΐαςΓ40%45%50%
  Αιτ/νίαςΓ40%45%50%
  ΗλείαςΓ40%45%50%

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 • Αναλυτικά οι επιλέξιμες δαπάνες:

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Κτιριακές ΕγκαταστάσειςΗ κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισµός κτιριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, Οι δαπάνες αυτές δεν µπορεί να υπερβαίνουν το (70%) του συνόλου των επιλέξιµων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.
  ΕξοπλισµόςΑγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού
  Άϋλες ΔαπάνεςΔαπάνες συστηµάτων διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας,πιστοποιήσεις, προµήθειας και εγκατάστασης λογισµικού και συστήµατος οργάνωσης της επιχείρησης, δαπάνες για τη µεταφορά τεχνολογίας µέσω της αγοράς δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας, αδειών εκµετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και µη κατοχυρωµένων τεχνικών γνώσεων.Το κόστος των αϋλων περιουσιακών στοιχείων δε µπορεί να υπερβαίνει το 50% του προϋπολογισµού του επενδυτικού σχεδίου
  Προγράµµατα Έρευνας,Ανάπτυξης και ΚαινοτοµίαςΣχετίζονται µε τη δραστηριότητα και τα προϊόντα της επιχείρησης και τα οποία εκτελούνται από την επιχείρηση είτε µόνη της είτε σε συνεργασία µε ερευνητικά ιδρύµατα και φορείς και µε Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της Ελλάδας και της Ε.Ε.
  Μελέτες - αµοιβές συµβούλωνΟι δαπάνες αυτές ενισχύονται για επενδυτικά σχέδια νέων Μικρών και Μεσαίων επιχειρήσεων µέχρι ποσοστού 5% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου και έως του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000,00€) ευρώ.

ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Ίδια Συµµετοχή είναι το ποσό που καταβάλλει ο ?ικαιούχος της ενίσχυσης για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου. Επισηµαίνεται ότι τουλάχιστον το 25% των επιλέξιµων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου πρέπει να καλυφθεί από τον δικαιούχο/ους της ενίσχυσης.

ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Δίνεται η δυνατότητα επιλογής των ακόλουθων ειδών ενίσχυσης οι οποίες µπορούν να παρέχονται µεµονωµένα ή συνδυαστικά. Αναλυτικότερα:

 • Φορολογική απαλλαγή η οποία περιλαµβάνει την απαλλαγή καταβολής φόρου εισοδήµατος επί των πραγµατοποιούµενων προ φόρων κερδών.
 • Επιχορήγηση που συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το δηµόσιο χρηµατικού ποσού για την κάλυψη τµήµατος των ενισχυόµενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών.
 • Επιδότηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης που αφορά στην κάλυψη από το ?ηµόσιο τµήµατος των καταβαλλόµενων δόσεων που συνάπτεται για την απόκτηση καινούριου µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού.

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Οι αιτήσεις για την υπαγωγή όλων των επενδυτικών σχεδίων υποβάλλονται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, η δε αξιολόγησή τους γίνεται δύο φορές το χρόνο, ήτοι από το Μάϊο για επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται έως 30 Απριλίου και από το μήνα Νοέμβριο για επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται έως 30 Οκτωβρίου, κάθε έτους. Οι ανωτέρω προθεσμίες μπορεί να παρατείνονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Δείτε τα κυριότερα σημεία του προγράμματος ΕΔΩ

MAILING LIST

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ECG EGERSIS group
Μελετητική Κατασκευαστική Εμπορική
Ελ. Βενιζέλου 337, Καλλιθέα
Αθήνα Ελλάδα Τ.Κ 17237
Τ: 2107770062 F: 2107770072
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. web: http://www.egersis.gr

Scroll to Top