IFS food

IFS food

International Food Standard

Τρίτη, Ιούλιος 17, 2018

Σκόπος Προγράμματος

Σκοπός της πράξης είναι η υποστήριξη ερευνητικών και τεχνολογικών έργων, που εκτελούνται από δυναμικές εγχώριες επιχειρήσεις. Βασική επιδίωξη αποτελεί η προώθηση της καινοτομίας με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων με την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013Δικαιούχοι - Ύψος Έρευνας

Δικαίωμα υποβολής πρότασης στην παρούσα προκήρυξη έχουν ελληνικές επιχειρήσεις οποιουδήποτε μεγέθους, οι οποίες κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασής τους έχουν κλείσει μία τουλάχιστον ετήσια οικονομική χρήση, όπως παρουσιάζεται στους δημοσιευμένους ισολογισμούς τους ή εμφανίζεται στα επίσημα φορολογικά τους στοιχεία και δραστηριοποιούνται στους παραπάνω θεματικούς τομείς.

Τα βασικά χαρακτηριστικά έργων μεμονωμένων ή συμπράξεων επιχειρήσεων παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ /ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΑΜία (1) ή δύο (2) επιχειρήσεις12-20 μήνεςΈως 400.000 €
BΤουλάχιστον τρεις (3) επιχειρήσεις12-20 μήνεςΈως 800.000 €

Θεματικοί τομείς έρευνας

Η πράξη εστιάζεται σε οκτώ (8) επιστημονικούς και τεχνολογικούς τομείς προτεραιότητας στο πλαίσιο των οποίων θα επιχορηγηθούν προτάσεις.

 • Γεωργία, Αλιεία, Κτηνοτροφία και Βιοτεχνολογία
 • Τρόφιμα/ Ποτά
 • Ενέργεια
 • Περιβάλλον
 • Χημικές διεργασίες
 • Φαρμακευτικά/ Καλλυντικά προϊόντα
 • Προηγμένα Υλικά
 • Πληροφορική, Τηλεπικοινωνίες και Αυτοματισμοί

Επιλέξιμες δραστηριότητες

Μέσω της παρούσας πράξης θα ενισχυθούν δραστηριότητες, οι οποίες αφορούν ενισχύσεις:

α) έργων έρευνας και ανάπτυξης (βιομηχανική έρευνα ή/και πειραματική ανάπτυξη), β) κατοχύρωσης δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας (μόνο για ΜμΕ), γ) προβολής, διάχυσης, συμμετοχής σε διεθνή συνέδρια, εκθέσεις καθώς και δικτύωσης, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Κάθε έργο μπορεί να αντιστοιχίζεται είτε σε μια είτε και στις δύο κατηγορίες έρευνας (Βιομηχανική έρευνα ή/και Πειραματική ανάπτυξη).

Ένταση της ενίσχυσης για έργα έρευνας και ανάπτυξης

Το μέγιστο ύψος της ενίσχυσης για έργα έρευνας και ανάπτυξης ανά κατηγορία/είδος έρευνας και ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί:

Κατηγορία ΈρευναςΠολύ Μικρές & ΜικρέςΜεσαίεςΜεγάλες
Βιομηχανική Έρευνα70%60%50%
Βιομηχανική Έρευνα. Εφόσον το έργο προβλέπει συνεργασία μεταξύ τριών τουλάχιστον ανεξάρτητων μεταξύ τους επιχειρήσεων και πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: - καμία μεμονωμένη επιχείρηση δεν φέρει πάνω από το 70% των επιλέξιμων δαπανών του έργου - υπάρχει συνεργασία με τουλάχιστον μία ΜμΕ75%70%60%
Πειραματική Ανάπτυξη45%35%25%
Πειραματική Ανάπτυξη. Εφόσον και στην περίπτωση του έργου πειραματικής ανάπτυξης καλύπτεται η παραπάνω προϋπόθεση της κατηγορίας βιομηχανική έρευνα.60%50%40%

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος είναι :

 1. Δαπάνες προσωπικού
 2. Δαπάνες για όργανα και εξοπλισμό
 3. Δαπάνες για αγορά τεχνολογίας – τεχνογνωσίας
 4. Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει (από νομικά και φυσικά πρόσωπα)
 5. Συμπληρωματικές δαπάνες
 6. Δαπάνες αναλωσίμων και λοιπών εξόδων
 7. Δαπάνες κατοχύρωσης δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Επιλεξιμότητα Δαπανών – Υποβολή προτάσεων

Ως ημερομηνία έναρξης του έργου και επιλεξιμότητας των δαπανών του ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της απόφασης υπαγωγής-χρηματοδότησης.Δαπάνες που έγιναν μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων της παρούσας προκήρυξης, που αφορούν το προτεινόμενο ερευνητικό έργο και εμπίπτουν στις επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών, μπορούν να συμπεριληφθούν στις δαπάνες του έργου εφόσον εγκριθεί η χρηματοδότησή του.

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Πρότυπο για τον έλεγχο της ποιότητας
και της ασφάλειας των προϊόντων τροφίμων
IFS-Food

Στον κλάδο του εμπορίου και της βιομηχανίας οι έλεγχοι στις επιχειρήσεις των προμηθευτών αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της συνεργασίας των εταιρειών. Οι όλο και αυξανόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών, ο αυξανόμενος κίνδυνος αξιώσεων αποζημίωσης και η παγκοσμιοποίηση της κίνησης των εμπορευμάτων έκαναν αναγκαία την ανάπτυξη ενιαίων προτύπων διασφάλισης ποιότητας.

Τα μέλη της Γερμανικής ομοσπονδίας Λιανικής – Handelsverband Deutschland (HDE) – και της αντίστοιχης Γαλλικής – Federation des Entreprises du Commerce et de la Distribution (FCD) – συνέταξαν ένα πρότυπο ασφάλειας και ποιότητας τροφίμων για τα επώνυμα προϊόντα τροφίμων λιανικής, κατονόμασαν το Διεθνές Πρότυπο Τροφίμων IFS (International Food Standard), που προορίζεται στο να επιτρέψει την αξιολόγηση των συστημάτων ασφάλειας και ποιότητας τροφίμων των προμηθευτών, σύμφωνα με μια ομοιόμορφη προσέγγιση.
Στην ECG EGERSIS group έχοντας την απαραίτητη εμπειρία και τεχνική γνώση αναπτύσσουμε και εφαρμόζουμε συστήματα διαχείρισης για επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Απο ποιούς υποστηρίζετε το IFS food

Όλοι οι έμποροι λιανικού και χονδρικού εμπορίου που είναι μέλη της επιτροπής δικαίου τροφίμων στην ένωση HDE, στην επιτροπή ποιότητας του FCD και στην επιτροπή ποιότητας του Federdistribuzione, καθώς και οι επιχειρήσεις CONAD και COOP υποστηρίζουν το IFS και απαιτούν την τήρησή του και από τους προμηθευτές τους Επιχειρήσεις που ανήκουν στις επιτροπές αυτές είναι για παράδειγμα: Metro Group, Edeka, Rewe Group, Aldi, Lidl, Kaufland, Kaiser’s Tengelmann, Auchan, Carrefour Group, EMC – Groupe Casino, Leclerc, Monoprix, Picard, Surgeles, Provera (Cora and Supermaches Match), Systeme U, COOP, CONAD και Unes.

Πεδίο εφαρμογής

Το IFS Food είναι ένα Πρότυπο για να ελέγχονται οι προμηθευτές, οι λιανέμποροι και οι χονδρέμποροι αλλά και οι παραγωγοί άλλων προϊόντων τροφίμων και αφορά μόνο τις επιχειρήσεις επεξεργασίας τροφίμων ή τις επιχειρήσεις που συσκευάζουν χύμα προϊόντα τροφίμων. Το IFS Food μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο όταν ένα προϊόν « υποβάλλεται σε επεξεργασία » ή όταν υπάρχει κίνδυνος για μόλυνση του προϊόντος κατά τη διάρκεια της πρωτογενούς συσκευασίας.

Ουσιαστικά αφορά εταιρείες τροφίμων που παράγουν και προμηθεύουν προϊόντα σε αλυσίδες τροφίμων (supermarket), οι οποίες ελέγχουν με εγκεκριμένους εκπροσώπους τους προμηθευτές τους, προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι αυτοί καλύπτουν βασικές απαιτήσεις για την ασφάλεια των τροφίμων κάθε παραγωγός ή προμηθευτής, που συνεργάζεται με Γερμανικές ή Γαλλικές κλπ αλυσίδες τροφίμων θα υποχρεωθεί αργά ή γρήγορα να εφαρμόζει σύστημα IFS.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ - ΟΦΕΛΗ

Τα πλεονεκτήματα που αποκτά μια επιχείρηση που εφαρμόζει IFS food σε σχέση με τους πελάτες της :

 • Πρόσβαση σε νέες αγορές
 • Η ζήτηση για πιστοποιημένους προμηθευτές στο τομέα των τροφίμων σε διεθνή κλίμακα αυξάνεται συνεχώς. Η πιστοποίηση κατά IFS food συντελεί στην ευκολότερη πρόσβαση στην διεθνή αγορά τροφίμων kai ειδικότερα με μεγάλες αλυσίδες "supermarket" που είναι ήδη πιστοποιημένες κατα ΙFS food.

 • Αξιοπιστία - Ανταγωνιστικότητα
 • Η πιστοποίηση κατά IFS food, αυξάνει την αξιοπιστία της επιχείρησής σας και ταυτόχρονα δεσμεύει την επιχείρηση στο τομέα της ασφάλειας των τροφίμων από την πρώτη μέρα εφαρμογής του προτύπου. Κατά αυτό τον τρόπο κερδίζεται την εμπιστοσύνη των υποψηφίων πελατών άμεσα καθώς εφόσον οι διαδικασίες της επιχείρηση σας είναι πιστοποιημένες.

 • Συμμόρφωση με την οικεία νομοθεσία
 • Σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία

 • Χρήση λογοτύπου IFS food
 • Μια πιστοποιημένη με IFS Food επιχείρηση, μπορεί να χρησιμοποιήσει το λογότυπο IFS για προωθητικούς λόγους και να δημοσιεύσει πληροφορίες για την IFS πιστοποίησή του υπό τον όρο ότι δε θα είναι ορατό στη συσκευασία του τελικού προϊόντος η οποία είναι διαθέσιμη στον τελικό καταναλωτή.

Το πρότυπο IFS Food είναι ισοδύναμο με το BRC Standard for Food;

Το IFS Food Standard έχει αναγνωρισθεί από τον οργανισμό GFSI (Global Food Safety Institute) ως ισοδύναμο με τα αντίστοιχα συστήματα BRC Standard for Food, FSSC 22000 και SQF 2000 Code και στηρίζεται στις αρχές του HACCP δίνοντας ιδιαίτερη βάση στην καλή βιομηχανική πρακτική (GMP) και στην ορθή υγιεινή πρακτική (GHP.

Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης IFS food

Το IFS food αποτελεί ένα ολοκληρωμενο πρότυπο σύστημα διαχείρισης ελέγχου ποιότητας και ασφάλειας Τροφίμων, που για την εγκατάσταση του οποίου απαιτείται η συνεργασία εξιδικευμένου συμβούλου. Στην ECG EGERSIS group βοηθάμε την επιχείριση προς πιστοποίηση να ενσωματώσει το πρότυπο στις διεργασίες και κατά αυτό τρόπο εξασφαλίζουμε την επιτυχία της πιστοποίησης.

H ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης σύμφωνα με το IFS Food Standard μπορεί να γίνει με την ακολουθία των παρακάτω βημάτων:

 • Εφαρμογή διαγνωστικής μελέτης, σύμφωνα με την οποία καταγράφονται και αξιολογούνται όλες οι πιθανές αποκλίσεις τόσο των υλικοτεχνικών υποδομών όσο και των διεργασιών παραγωγής, σύμφωνα πάντα με την Νομοθεσία και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του Προτύπου
 • Συμμόρφωση των απαιτήσεων που εντοπίστηκαν
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένου συστήματος ασφάλειας τροφίμων (ανάλυση επικινδυνότητας) και ποιότητας
 • Συνεχής εκπαίδευση προσωπικού
 • Διεξαγωγή εσωτερικής επιθεώρησης

Πόσος χρόνος απαιτείται;

Εξαρτάται από την πολυπλοκότητα της παραγωγικής διαδικασίας, τον εξοπλισμό και τον αριθμό εργαζομένων. Για μικρές επιχειρήσεις που δεν απαιτούν σημαντικές αλλαγές στην υλικοτεχνική υποδομή και καλύπτουν τις νομοθετικές απαιτήσεις ο χρόνος συνήθως κυμαίνεται από 2 έως 6 μήνες.


food
 ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΟ IFS FOOD

Συμπληρώνοντας τα παρακάτω στοιχεία θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για την διαδικασία πιστοποίησης


Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ενισχύστε την επιχείρησή σας, δημιουργήστε νέα επιχείρηση με προγράμματα χρηματοδότησης στους τομείς Μεταποίηση, Τουρισμός, Εμπόριο, Υπηρεσίες.

Επιδότηση προγράμματος: 40% - 60%. Προϋπολογισμός έργου : 20.000,00€ - 300.000,00€.
Επικοινωνήστε με την ECG EGERSIS group για πληρέστερη ενημέρωση.

ECG-ESPAGUIDE-GENERAL-E Page 01

Σύντομος οδηγός προγράμματος

ECG-ESPAGUIDE-PRO-E Page 01

Εξειδικευμένος οδηγός Μεταποίησης

ECG-ESPAGUIDE-TOURISM- E Page 01

Εξειδικευμένος οδηγός Τουρισμού

ECG-ESPAGUIDE-TRADESERVICES-E Page 01

Εξειδικευμένος οδηγός Εμπόριο - Υπηρεσίες

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων προσανατολισμένων στην καινοτομία, το περιβάλλον και τις τεχνολογίες πληροφορικής και η απευθείας τόνωση του επιχειρείν σε συνθήκες κρίσης. Επιπλέον με τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση επιδιώκεται και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης, καθώς η ενίσχυση κατευθύνεται και σε υπό σύσταση επιχειρήσεις.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΣ

 • Υφιστάμενες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που μέχρι τις 31.12.2011, έχουν δύο ή περισσότερες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις τουλάχιστον δωδεκάμηνης διάρκειας.
 • Νέες - Υπό σύσταση επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΤΟΜΕΑΣ 
ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΟΜΕΙΣ
 • ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 • Οι νέοι υποψήφιοι επενδυτές που σκοπεύουν να δραστηριοποιηθούν σε οποιαδήποτε από τους τομείς της Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου, Υπηρεσιών έχουν την δυνατότητα να καταθέσουν το επενδυτικό τους σχέδιο, χωρίς να απαιτείται η ίδρυση εταιρίας κατά την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου. Η όλη διαδικασία αναφέρεται στις επιχειρήσεις/εταιρείες που είναι ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ.

 • ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ νέων και υπό σύσταση επιχειρήσεων
 • Επιδοτούνται λειτουργικές δαπάνες τις επιχείρησης (ενοίκια, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ, Θέρμανση, σταθερή τηλεφωνία, κινητή τηλεφωνία, έξοδα διαδικτύου, δαπάνες ίδρυσης, δαπάνες παροχής υπηρεσιών. Περιλαμβάνει δαπάνες νομικής, λογιστικής και τεχνικής υποστήριξης, μελέτες πυροπροστασίας και περιβαλλοντικών επιπτώσεων κ.λ.π.).

 • ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
 • Κατά την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου δεν απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής.

ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
 • Το Επενδυτικό σχέδιο μπορεί να αποτελείται 100% από προμήθειες μηχανημάτων και εξοπλισμού. 
 • Το μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό των εργασίων που αφορούν τα κτίρια - εγκαταστάσεις - περιβάλλων χώρος επί του Επενδυτικού σχεδίου δύναται να είναι 60%.
 • Μεταφορικά μέσα (Επαγγελματικής χρήσης) έως 15.000€.
ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
 • Το Επενδυτικό σχέδιο μπορεί να αποτελείται 100% απο πρόμηθειες μηχανημάτων και εξοπλισμού. 
 • Το μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό των εργασίων που αφορούν τα κτίρια - εγκαταστάσεις - περιβάλλων χώρος επί του Επενδυτικού σχεδίου δύναται να είναι 80%.
 • Προβολή & Προώθηση έως 30.000€.
 • Μεταφορικά μέσα (Επαγγελματικής χρήσης) έως 15.000€.
ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 • Το Επενδυτικό σχέδιο μπορεί να αποτελείται 100% απο πρόμηθειες μηχανημάτων και εξοπλισμού. 
 • Το μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό των εργασίων που αφορούν τα κτίρια - εγκαταστάσεις - περιβάλλων χώρος επί του Επενδυτικού σχεδίου δύναται να είναι 60%.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται:

 • Μεταποίηση 30.000,00 - 300.000,00€
 • Τουρισμός 20.000,00 - 300.000,00€
 • Εμπόριο & Υπηρεσίες 20.000,00€ - 100.000,00€

ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

Στο παρακάτω πίνακα δίνονται τα ποσοστά επιχορήγησης (πλην της ενίσχυσης λειτουργικών δαπανών) :

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΜΕΣΑΙΕΣ
ΕΠΙΧ.
ΜΙΚΡΕΣ 
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ
ΕΠΙΧ.
Α. Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρος, Δ. Ελλάδα50%60%
Αττική, Στερεά Ελλάδα, Πελλοπόνησος, Κ. Μακεδόνια, Δ. ΜΑκεδονία, Θεσσαλία, Ιόνια, Β. Αιγαίο, Κρήτη, Ν. Αιγαίο40%50%

Στο παρακάτω πίνακα δίνονται τα ποσοστα ενίσχυσης των λειτουργικών δαπανών) :

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΜΕΣΑΙΕΣ
ΕΠΙΧ.
ΜΙΚΡΕΣ 
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ
ΕΠΙΧ.
Όλες οι περιφέρειες0%25%

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 • Κτιριακές εργασίες, ηλεκτρομηχανολογικές και ειδικές εγκαταστάσεις στους χώρους παραγωγής, αποθήκευσης, διάθεσης και διοίκησης των επιχειρήσεων.
 • Παρεμβάσεις για τη βελτίωση, αναβάθμιση και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου.
 • Οποιασδήποτε μορφής συστήματα αυτοματοποίησης που σχετίζονται με κτιριακή υποδομή.
 • Κατασκευές, διαμορφώσεις, επεκτάσεις, διαρρυθμίσεις των κτιριακών εγκαταστάσεων (καθώς και των βοηθητικών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου) οι οποίες στοχεύουν στο να διευκολύνουν την προσβασιμότητα των ΑμεΑ.
Μηχανήματα - Εξοπλισμός παραγωγής – Λοιπός Εξοπλισμός
 • Προμήθεια - μεταφορά - εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού που εξυπηρετούν την παραγωγή, αποθήκευση, διάθεση των προϊόντων και την λειτουργία της επιχείρησης (συμπεριλαμβανομένων και των χώρων διοίκησης).
 • Προμήθεια μεταφορικών μέσων διακίνησης προϊόντων και πρώτων υλών εντός του χώρου παραγωγής.
 • Προμήθεια - μεταφορά - εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής όπως π.χ ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εξοπλισμός μηχανογράφησης και ηλεκτρονικής δικτύωσης.
 • Προμήθεια - μεταφορά - εγκατάσταση νέων σύγχρονων συστημάτων αυτοματοποίησης.
Μεταφορικά μέσαΠρομήθεια καινούργιων και αμεταχείριστων αυτοκινούμενων μεταφορικών μέσων επαγγελματικής και μόνον χρήσης σχετικής με τη δραστηριότητα της επιχείρησης, αποκλειόμενης ρητώς της αγοράς επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης.
Εξοπλισμός - Εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας
 • Κτιριακές εργασίες, ηλεκτρομηχανολογικές και ειδικές εγκαταστάσεις που συνδέονται άμεσα είτε με εξοικονόμηση ενέργειας είτε με την προστασία του περιβάλλοντος όπως θερμομόνωση κτιρίων, αναβάθμιση του συστήματος κεντρικής θέρμανσης με περιβαλλοντική μέριμνα, αντικατάσταση υαλοπινάκων ή/και πλαισίων με νέα υψηλής ενεργειακής απόδοσης κτλ.
 • Αγορά - μεταφορά - εγκατάσταση εξοπλισμού, και συστημάτων για την προστασία του περιβάλλοντος.
Δικαιώματα τεχνογνωσίαςΟι δαπάνες αφορούν το σύνολο των ενεργειών που θα πραγματοποιηθούν για την απόκτηση, προστασία, μεταφορά, χρήση και εκμετάλλευση της απαιτούμενης τεχνογνωσίας (π.χ. αγορά δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, τεχνογνωσίας, μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων, αγορά προτύπων ή αδειών εκμετάλλευσης προτύπων κ.λ.π.), για την υλοποίηση των προτεινόμενων έργων.
Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας.
 • Αμοιβή διαπιστευμένου φορέα πιστοποίησης.
Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού
 • Κόστη Αδειών χρήσης λογισμικού ή σύμβασης παροχής υπηρεσιών ενός έτους από το χρόνο προμήθειας. Στην αντίστοιχη προσφορά θα πρέπει να είναι σαφής ο τρόπος παροχής της άδειας χρήσης λογισμικού ή υπηρεσίας, π.χ. per named/concurrent user, per server, /CPU κ.τ.λ.
 • Κόστη παραμετροποίησης λογισμικού / εφαρμογών που θα προμηθευτεί η επιχείρηση στο πλαίσιο της παρούσας δράσης. Το κόστος αυτό είναι επιλέξιμο από τη στιγμή εγκατάστασής του στην επιχείρηση μέχρι τη λήξη του επενδυτικού σχεδίου.
 • Κόστος εκπαίδευσης σε συστήματα / εφαρμογές που θα προμηθευτεί η επιχείρηση στο πλαίσιο της παρούσας δράσης.
Προβολή - Προώθηση
 • Έξοδα συμμετοχής σε Διεθνείς Εκθέσεις ή Επαγγελματικές Εκθέσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού υπό την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση θα συμμετέχει για πρώτη φορά στην έκθεση και θα προσκομίσει σχετική βεβαίωση από τον αρμόδιο φορέα διοργάνωσης της έκθεσης.
 • Ενοικίαση και διαμόρφωση των περιπτέρων, την εγγραφή στους καταλόγους της έκθεσης και το κόστος για τη μεταφορά και την ασφάλιση των εκθεμάτων.
 • Σχεδιασμός και παραγωγή έντυπου πληροφοριακού υλικού.
 • Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή.
 • Δημιουργία - κατασκευή διαδικτυακού τόπου (ιστοσελίδας) για πρώτη φορά, έως του ποσού των 5.000,00€.
Αμοιβές συμβούλωνΣτην κατηγορία αυτή επιχορηγούνται οι υπηρεσίες παρακολούθησης και διοίκησης του εγκεκριμένου επιχειρηματικού σχεδίου για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος έως και του ποσού των 4.000,00€ καθώς επίσης και η εκπόνηση μελετών και ερευνών όπως έρευνες αγοράς, μελέτες benchmarking, οργάνωσης διοίκησης, αναδιοργάνωσης των επιμέρους λειτουργιών της επιχείρησης, ανασχεδιασμού επιχειρηματικών διαδικασιών (reengineering), τυποποίησης διαδικασιών, εκτίμησης επιχειρηματικού κινδύνου ? risk analysis, marketing plan, μελέτες σχετικές με την εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ (εφόσον αυτές επιδοτούνται) κ.λπ. έως του ποσού των 8.000,00€ συνολικά.
Λειτουργικές ΔαπάνεςΟι λειτουργικές δαπάνες είναι επιλέξιμες μόνο για τις νέες και υπό σύσταση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που ενισχύονται και αφορούν:

 • Ενοίκια. Περιλαμβάνει το κόστος ενοικίων του τόπου υλοποίησης του σχεδίου.
 • Δαπάνες Ηλεκτρισμού, Ύδρευσης, Θέρμανσης, Σταθερής τηλεφωνίας, Κινητής τηλεφωνίας, Διαδικτύου Σημείωση: οι λογαριασμοί θα πρέπει να εκδίδονται στην επωνυμία της επιχείρησης.
 • Δαπάνες Ιδρυσης της επιχείρησης. Περιλαμβάνει δαπάνες και παραστατικά στην επωνυμία της επιχείρησης για αμοιβές για νομικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης και παροχής συμβούλων που έχουν άμεση σχέση με τη δημιουργία της επιχείρησης.
 • Δαπάνες παροχής υπηρεσιών. Περιλαμβάνει δαπάνες νομικής, λογιστικής και τεχνικής υποστήριξης, μελέτες πυροπροστασίας και περιβαλλοντικών επιπτώσεων κ.λ.π. μελετών για την απόκτηση άδειας λειτουργίας ή νόμιμου απαλλακτικού από αυτήν καθώς και οι μελέτες επαγγελματικού κινδύνου.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δεκαπέντε (15) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης για τις Θεματικές Ενότητες «Μεταποίηση» και «Τουρισμός» και τους δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης για τη Θεματική Ενότητα «Εμπόριο -Υπηρεσίες».

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι υποβολή των επενδυτικών προτάσεων των δυνητικών διακαιούχων της ενίσχυσης θα πραγματοποιηθεί από τις 25 φεβρουαρίου 2013 με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 25η Απριλίου 2013.

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Company News

Στόχος Προγράμματος

BIPE2

Στόχος του συγκεκριμένου Προγράμματος είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας μέσα από τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας, για τις επιχειρήσεις που θα μετεγκατασταθούν, δεδομένου ότι θα λειτουργούν σε οργανωμένους χώρους, καθώς και η αντιμετώπιση των οχλήσεων που δημιουργούν και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εγκατεστημένες μεταποιητικές επιχειρήσεις εντός αστικού ιστού ή σε άλλες ακατάλληλες περιοχές.

Η Δημόσια Δαπάνη του προγράμματος ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 10.000.000 €.

Φάση Προγράμματος

To πρόγραμμα προδημοσιεύτηκε στις 14.12.2012 και η προκήρυξη του προγράμματος είναι ενεργή απο 15.3.2013

Υποβολή Προτάσεων

Οι προτάσεις υποβάλλονται από την 15/4/2013 και μέχρι τις 31/5/2013

Επιλέξιμες επιχειρήσεις

 • Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν πρόταση υφιστάμενες μεταποιητικές επιχειρήσεις, όπως προσδιορίζονται στους δύο παρακάτω πίνακες με ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας πριν την 1.1.2009.
 • Για το παρόν πρόγραμμα ως υφιστάμενες μεταποιητικές επιχειρήσεις ορίζονται αυτές που έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον (3) χρόνια λειτουργίας σε επιλέξιμες δραστηριότητες όπως αυτές προσδιορίζονται στους πίνακες των επιλέξιμων για το πρόγραμμα κλάδων δραστηριότητας, διαθέτουν αποδεδειγμένα 3 ολοκληρωμένες και πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις, έχουν ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας πριν την 1.1.2009 και δεν είναι προβληματικές κατά την έννοια της Ανακοίνωσης της Επιτροπής για τις Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση των προβληματικών επιχειρήσεων 2004/C 244/02.
 • Επίσης, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει Κύκλο Εργασιών άνω των 30.000€ κατά το τελευταίο οικονομικό έτος 2012 (χρήση 2011) ή άνω των 100.000€ αθροιστικά κατά τα τελευταία τρία οικονομικά έτη.

Προϋπολογισμός Έργων

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ενισχύονται έργα ύψους επένδυσης τουλάχιστον από 30.000,00€ έως μέγιστο 400.000,00€ και με διάρκεια υλοποίησης – ολοκλήρωσης αυτών μέχρι 31.3.2015. Με την ολοκλήρωση της επένδυσης θα πρέπει να έχει υλοποιηθεί το εγκεκριμένο οικονομικό αντικείμενο σε ποσοστό τουλάχιστον 50%, το οποίο ως ύψος επένδυσης δεν θα πρέπει να είναι κάτω των 30.000,00€, το έργο να είναι λειτουργικό και να έχει εκδοθεί η άδεια λειτουργίας της επιχείρησης στο νέο χώρο εγκατάστασης αυτής.

Ύψος Δημόσιας Δαπάνης

Το ποσοστό της Δημόσιας Χρηματοδότησης για όλες τις δαπάνες ανέρχεται σε ποσοστό 50% για όλη την Ελληνική Επικράτεια. Το υπόλοιπο του προϋπολογισμού πέραν της Δημόσιας Χρηματοδότησης θα καλύπτεται με ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης (επιχείρηση) η οποία θα αποδεικνύεται με την εξόφληση των παραστατικών σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα Οδηγό. Η ιδιωτική συμμετοχή δύναται να αποτελείται από ίδια συμμετοχή και τραπεζικό δανεισμό. Πιο συγκεκριμένα:

 • Δημόσια Χρηματοδότηση 50%
 • Ιδιωτική Χρηματοδότηση 50%

Ο Δανεισμός (εάν χρησιμοποιηθεί) θα πρέπει να έχει τη μορφή τραπεζικού δανείου ή ομολογιακού δανείου εκδιδόμενου σε δημόσια ή μη εγγραφή, ή δανείου από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς, αποκλειόμενης της μορφής αλληλόχρεου λογαριασμού.

Επιλέξιμες δαπάνες

Α/ΑΜΕΓΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΕΙΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
1Μέχρι 380.000 €
 • Ανέγερση Νέων Κτιριακών Εγκαταστάσεων.
 • Ανέγερση Αγορά και Επέκταση – Διαρρύθμιση Υφιστάμενων Κτιριακών Εγκαταστάσεων.
 • Δημιουργία Δικτύων Παροχής στο νέο χώρο εγκατάστασης.
 • Αναγκαίες Ειδικές Εγκαταστάσεις για τη λειτουργία της επιχείρησης.
 • Διαμόρφωση Περιβάλλοντος χώρου (οι δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου δεν μπορούν να υπερβαίνουν σε ποσοστό το 3% του Π/Υ του επενδυτικού σχεδίου).
 • Διαμορφώσεις εγκαταστάσεων/χώρων για την άρση των εμποδίων πρόσβασης των ΑMEA.
 • 2Μέχρι 380.000 €Προμήθεια νέου εξοπλισμού.
  3Από 1.500 ως 80.000€Ενέργειες μετεγκατάστασης επιχειρήσεων αποσυναρμολόγηση – μεταφορά – εγκατάσταση παραγωγικού και μη εξοπλισμού, μεταφορά Α΄ υλών, έτοιμων και ημι-έτοιμων προϊόντων καθώς και βοηθητικών υλών.
  4Μέχρι 20.000€
 • Μελετητικές Ενέργειες Συμβούλων δεν μπορούν να ξεπερνούν το 5% του Π/Υ του επενδυτικού σχεδίου.
 • Δαπάνες συμβούλων για την εκπόνηση της μελέτης υπαγωγής και την παρακολούθηση της υλοποίησης της παρούσας επενδυτικής πρότασης μέχρι 8.000€.
 • Δαπάνες συμβούλων για την εκπόνηση τυχών αναγκαίων μελετών για την εγκατάσταση στη νέα θέση μέχρι 20.000€.
 • Χρονική διάρκεια υλοποίησης έργων

  Η διάρκεια υλοποίησης – ολοκλήρωσης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται η 31.3.2015


  bipe

  ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ
  ΜΕΤΑΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ Β.Ε.ΠΕ. ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ

  Συμπληρώνοντας τα παρακάτω στοιχεία θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε εξειδικευμένα για το πρόγραμμα

  Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

  IDEA 300X150 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

  Η μετάβαση από την σύλληψη μιας επιχειρηματικής ιδέας στην φάση της υλοποίησης απαιτεί σταθερά και προμελετημένα βήματα κάθε φορά. Η επιλογή του προγράμματος και η διασφάλιση της όποιας επένδυσης από τα αρχικά στάδια είναι κρίσιμης σημασίας για την επιτυχία του επενδυτικού σχεδίου.

  Η ECG EGERSIS group διαθέτει την εμπειρία και την τεχνογνωσία που απαιτούνται ώστε να συμβάλλει αποτελεσματικά στην αξιοποίηση των χρηματοδοτικών ευκαιριών για την επιχείρησή σας παρέχοντας υψηλού επιπέδου συμβουλευτικές υπηρεσίες.

  Είμαστε δίπλα στο πλευρό των ανθρώπων που μας εμπιστεύονται παρέχοντας τις υπηρεσίες μας σε όλα τα βήματα της υλοποίησης ενός έργου, ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες ενός συνεχώς μεταβαλλόμενου και όλο πιο ανταγωνιστικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

  ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΑ


   

  30.10.2013 Ενημέρωση προγράμματος : "Αποτελέσματα προγράμματος Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών"

  Εκδόθηκαν τα αναλυτικά αποτελέσματα της Δράσης «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013».

  Δείτε τα αποτελέσματα του προγράμματος ανα περιφέρεια :

  Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

  ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με το κείμενο της διαβούλευσης το οποίο δημοσιεύθηκε απο το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, οι βασικές αλλαγές που προτείνονται στον Επενδυτικό Νόμο 3908/2011 είναι οι ακόλουθες:

  ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ Ν.3908/2011

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  Υποβολή επενδυτικών σχεδίωνΚαταργούνται οι δύο αποκλειστικές περίοδοι υποβολής επενδυτικών σχεδίων και δικαίωμα υποβολής υπάρχει καθόλη τη διάρκεια του έτους. Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων γίνεται τον Μάιο και Νοέμβριο κάθε έτους.
  Eπιλογή κινήτρου ενίσχυσης από τον επενδυτήΚαταργείται η υποχρέωση συνδυασμού επιχορήγησης και φοροαπαλλαγής και μπορεί ο φορέας επένδυσης να επιλέξει μόνο την επιχορήγηση.
  Εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδωνΗ περίοδος από την έναρξη λειτουργίας της ξενοδοχειακής μονάδας ή από την απόφαση ολοκλήρωσης προηγούμενης επένδυσης ανέρχεται σε 5 έτη αντί για 6.
  Ιδία συμμετοχήΥπάρχει δυνατότητα κάλυψης της ιδίας συμμετοχής από άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία, που αφορούν την μέση αξία των τελευταίων τριών μηνών.
  ΔάνειοΔεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής της επιστολής έγκρισης δανείου κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής.
  Νέα επιλέξιμα επενδυτικά σχέδιαΕνισχύονται επενδύσεις που αφορούν σε κέντρα αποκατάστασης.
  Επιπλέον ποσοστό ενίσχυσηςΠαρέχεται σε επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται σε ΒΕΠΕ και Ζώνες Καινοτομίας επιπλέον ποσοστό ενίσχυσης μέχρι το ανώτατο όριο του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.
  ΦοροαπαλλαγήΗ περίοδος αξιοποίησης του φορολογικού κινήτρου για τις νέες επιχειρήσεις γίνεται 12 διαχειριστικοί περίοδοι και για τις υφιστάμενες 10. Επιπροσθέτως, ο φορέας επένδυσης μπορεί να αξιοποιήσει την φοροαπαλλαγή εντός 2 διαχειριστικών χρήσεων από την ολοκλήρωση της επένδυσης.
  Μεγάλα Επενδυτικά ΣχέδιαΠαρέχεται η δυνατότητα επιλογής κατηγορίας ενίσχυσης για το τμήμα του επενδυτικού σχεδίου το οποίο ανέρχεται έως 50εκ ευρώ.

  ΑΛΛΑΓΕΣ Ν.3299/2004

  Παράλληλα στο Σχέδιο Νόμου προβλέπονται και οι παρακάτω τροποποιήσεις αναφορικά με τον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/2004:

  • Παρέχεται η δυνατότητα προκαταβολής ποσοστού έως 100% της εγκεκριμένης επιδότησης με προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής προσαυξημένης κατά 10% από τράπεζα που είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - μέλος της ΕΕ.
  • Δυνατότητα αποδέσμευσης της κατατεθειμένης Εγγυητικής Επιστολής για την προκαταβολή και ο επενδυτής δύναται να προσκομίσει νέα ώστε να λάβει το υπόλοιπο 50% της εγκεκριμένης επιδότησης.
  • Παρατείνεται κατά ένα έτος η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί από το 2007 στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόμου. Νέα ημερομηνία ολοκλήρωσης η 31-12-2014.

  Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

  ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

  Στόχος είναι η προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης / μεγέθυνσης με τη διαμόρφωση καθεστώτων ενίσχυσης των επενδύσεων, βάση των οποίων βελτιώνεται η επιχειρηματικότητα, η τεχνολογική ανάπτυξη, η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και η περιφερειακή συνοχή ενώ παράλληλα προωθούνται η πράσινη οικονομία, η αποτελεσματική λειτουργία των διαθέσιμων υποδομών και η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας.


  ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ
  ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 

  Συμπληρώνοντας τα παρακάτω στοιχεία θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε εξειδικευμένα για το πρόγραμμα


  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

  Για την υπαγωγή στο καθεστώς των ενισχύσεων και ανάλογα το μέγεθος του φορέα της επένδυσης και την κατηγορία υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου, πρέπει να υποβληθεί ένας ελάχιστος προϋπολογισμός που κυμαίνεται από 100.000 € έως 1.000.000 €.

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

  Τα επενδυτικά σχέδια διαχωρίζονται σε Γενικά και Ειδικά επενδυτικά σχέδια.

  ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ν.3908/11

  Στο καθεστώς ενισχύσεων υπάγονται επενδύσεις που ανήκουν στις εξής δραστηριότητες :

  Οσο αφορά τις τουριστικές - ξενοδοχειακές μονάδες ειδικότερα :

  ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

  Τα ποσοστά επιχορήγησης / ενίσχυσης καθορίζονται ανάλογα µε το µμέγεθος των επιχειρήσεων και την Περιφέρεια στην οποία αυτή υλοποιεί το επενδυτικού της σχέδιο. To ποσοστό επιδότησης κυμαίνεται απο 15% έως 50%

  ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

  ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

  Ίδια Συµµετοχή είναι το ποσό που καταβάλλει ο ?ικαιούχος της ενίσχυσης για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου. Επισηµαίνεται ότι τουλάχιστον το 25% των επιλέξιµων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου πρέπει να καλυφθεί από τον δικαιούχο/ους της ενίσχυσης.

  ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

  Δίνεται η δυνατότητα επιλογής των ακόλουθων ειδών ενίσχυσης οι οποίες µπορούν να παρέχονται µεµονωµένα ή συνδυαστικά. Αναλυτικότερα:

  • Φορολογική απαλλαγή η οποία περιλαµβάνει την απαλλαγή καταβολής φόρου εισοδήµατος επί των πραγµατοποιούµενων προ φόρων κερδών.
  • Επιχορήγηση που συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το δηµόσιο χρηµατικού ποσού για την κάλυψη τµήµατος των ενισχυόµενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών.
  • Επιδότηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης που αφορά στην κάλυψη από το ?ηµόσιο τµήµατος των καταβαλλόµενων δόσεων που συνάπτεται για την απόκτηση καινούριου µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού.

  ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

  Οι αιτήσεις για την υπαγωγή όλων των επενδυτικών σχεδίων υποβάλλονται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, η δε αξιολόγησή τους γίνεται δύο φορές το χρόνο, ήτοι από το Μάϊο για επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται έως 30 Απριλίου και από το μήνα Νοέμβριο για επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται έως 30 Οκτωβρίου, κάθε έτους. Οι ανωτέρω προθεσμίες μπορεί να παρατείνονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

  Δείτε τα κυριότερα σημεία του προγράμματος ΕΔΩ

  Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

  ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

  Λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα των αρμοδίων οικονομικών εταίρων και την υψηλή ανταπόκριση του επενδυτικού κοινού και των ενδιαφερομένων που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά στα πλαίσια του προγράμματος «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)», αποφασίστηκε η παράταση της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων των ενδιαφερομένων από 10/10/2013 στις 21/10/2013 και ώρα 14:00μμ. Υπενθυμίζεται ότι το Πρόγραμμα υποστηρίζει την εξωστρεφή και ανταγωνιστική παρουσία των ελληνικών επιχειρήσεων σε διεθνές επίπεδο, ιδιαίτερα των ΜΜΕ.


  Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας) προχωρήσε στις 01 Αυγούστου 2013 στην προκήρυξη του Προγράμματος «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)» με αρχικό ύψος προϋπολογισμού (Δημόσια Δαπάνη) 30 εκ.Ευρώ.

  Στίς 27.04.2012 είχε ανακοινωθεί η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα ΙΙ».

  Δείτε τα κυριότερα σημεία του προγράμματος ΕΔΩ

  Ποιοί ΚΑΔ είναι επιλέξιμοι (Παράρτημα VI, σελ. 50 - 01.08.2013)

  ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ
  ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

  Συμπληρώνοντας τα παρακάτω στοιχεία θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε εξειδικευμένα για το πρόγραμμα

   

  ΜΕΤΡΟ : 

   Ενίσχυση των επιχειρήσεων μέσω του Προγράμματος  «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα ΙΙ»
   
  ΣΤΟΧΟΣ : 

   

  Στην ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας υφιστάμενων κυρίως μεταποιητικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και υπό προϋποθέσεις μεγάλων επιχειρήσεων, ως βασικής επιλογής για την αναβάθμιση της παραγωγικής βάσης της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ποιότητα, περιβαλλοντική ευαισθησία και ενσωμάτωση γνώσης και καινοτομίας.

   

   

   

  ΦΑΣΗ : Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων απο 05 Αυγούστου έως 10 Οκτωμβρίου 2013. 
  Ανακοίνωση 10.10.2013 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 21 ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΥ 
   
  ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Κατασκευές, Εισαγωγές και Εξαγωγές, Μεταποίηση, Υπηρεσίες
   
  ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ     ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: Υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μεγάλες επιχειρήσεις, Φυσικά Πρόσωπα.
   
  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟΥ : 30.000.000.00€
   
  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ : Απο 20.000€ έως 200.000€ 
   
  ΠΟΣΟΣΤΟ     ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ :  30% - 55%
  ΠΕΡΙΟΧΕΣ              ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ :Επικράτεια
  ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ            ΔΑΠΑΝΕΣ : 
  • Μηχανολογικός Εξοπλισμός.
  • Ενέργειες πληροφορικής / τηλεπικοινωνιών.
  • Ενέργειες σχεδιασμού, πιστοποίησης και συμμόρφωσης προϊόντων και συσκευασίας.
  • Ενέργεις (πλην μελετών) σε αγορές – στόχους.
  • Ενέργειες Τεχνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης.
  • Ενέργειες (πλην μελετών) προστασίας ή απόκτησης και χρήσης πατεντών, πνευματικής ιδιοκτησίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
  • Ενέργειες ανάπτυξης εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων.
  • Λοιπές Ενέργειες (μόνο για ΜΜΕ).
   
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ                 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : Δεκαπέντε μήνες(15) μήνες 
   
  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : 
  Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

  ISO 22000:2005

  ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Το ISO 22000:2005 - 'Συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων – Απαιτήσεις για τους οργανισμούς της αλυσίδας τροφίμων' είναι ένα διεθνές Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων, που εκδόθηκε για πρώτη φορά το 2005.

  Στην ECG EGERSIS group έχοντας την απαραίτητη εμπειρία και τεχνική γνώση αναπτύσσουμε και εφαρμόζουμε συστήματα διαχείρισης για επιχειρήσεις και οργανισμούς.

  iso 22000-cutΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ISO 22000:2005

  Το ISO 22000:2005 καθορίζει τις απαιτήσεις που τηρεί ένας οργανισμός - επιχείρηση που συμμετέχει στην τροφική αλυσίδα ώστε να αποδειχτεί η ικανότητα για τη συστηματική αναγνώριση, αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων για την ασφάλεια των τροφίμων, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα τρόφιμα είναι ασφαλή κατά τη στιγμή της κατανάλωση από τον τελικό καταναλωτή.

  ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

  Το ISO 22000:2005 μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους, οι οποίες συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, σε κάθε πτυχή της τροφικής αλυσίδας. Το πρότυπο εφαρμόζεται από κάθε επιχείρηση που παράγει, συσκευάζει, αποθηκεύει, εμπορεύεται ή διακινεί τρόφιμα ή ακόμα παρέχει υπηρεσίες σε επιχειρήσεις τροφίμων. Ειδικότερα:

  • Παραγωγοί γεωργικών προϊόντων
  • Πτηνοτροφικές μονάδες
  • Μονάδες παραγωγής, επεξεργασίας κρέατος
  • Ξενοδοχειακές μονάδες
  • Τυποποίηση τροφίμων πχ τυποποιητήριο ελαιολάδου, μελιού
  • Τυροκομεία
  • Συσκευαστήρια
  • Μονάδες Βιομηχανίας / βιοτεχνίας τροφίμων
  • Κατασκευαστές υλικών συσκευασίας
  • Κατασκευαστές μηχανολογικού εξοπλισμού
  • Πάροχοι αποθήκευσης
  • Καταστήματα τροφίμων και Εστίασης
  • Επιχειρήσεις Εκτυπώσεων
  • Μεταφορικές επιχειρήσεις

  ΠΛΕΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ - ΟΦΕΛΗ

  Τα πλεονεκτήματα που αποκτά μια επιχείρηση που εφαρμόζει ISO 22000:2005 σε σχέση με τους πελάτες της :

 • Πρόσβαση σε νέες αγορές
 • Η ζήτηση για πιστοποιημένους προμηθευτές στο τομέα των τροφίμων σε διεθνή κλίμακα αυξάνεται συνεχώς. Η πιστοποίηση κατά ISO 22000:2005 συντελεί στην ευκολότερη πρόσβαση τόσο στην εγχώρια όσο και στην διεθνή αγορά τροφίμων.

 • Αξιοπιστία
 • Η πιστοποίηση κατά ISO 22000:2005, αυξάνει την αξιοπιστία της επιχείρησής σας και ταυτόχρονα δεσμεύει την επιχείρηση στο τομέα της ασφάλειας των τροφίμων από την πρώτη μέρα εφαρμογής του προτύπου. Κατά αυτό τον τρόπο κερδίζεται την εμπιστοσύνη των υποψηφίων πελατών άμεσα καθώς εφόσον οι διαδικασίες της επιχείρηση σας είναι πιστοποιημένες.

 • Συμμετοχή σε διαγωνισμούς
 • Η επιχείρηση είναι δυνατόν να συμμετέχει σε διαγωνισμούς του δημοσίου, όπου είναι προαπαιτούμενη η προϋπόθεση πιστοποιημένου συστήματος HACCP.

 • Συμμόρφωση με την οικεία νομοθεσία
 • Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και ειδικότερα τους κανονισμούς ΕΚ 852/2004 και 178/2002, είναι σαφής η υποχρέωση κάθε επιχείρησης που παράγει, συσκευάζει, αποθηκεύει, εμπορεύεται ή διακινεί τρόφιμα να εφαρμόζει σύστημα HACCP.

 • Χρήση του ISO Logo
 • Η ανάρτηση του ISO Logo στην ιστοσελίδα σας αλλά και στα έντυπα της Επιχείρησής σας, θα σηματοδοτεί το ανταγωνιστικό σας πλεονέκτημα.

 • Εντοπισμός λαθών και αποφυγή τους
 • Η διάθεση προϊόντων που δεν τηρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές ή επικινδύνων για την υγεία των καταναλωτών προϊόντων στην αγορά, μειώνεται με την εγκατάσταση του συστήματος αφού η αναγνώριση, αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων για την ασφάλεια των τροφίμων είναι ο σκοπός του ISO 22000:2005.

 • Θα βελτιώσετε/εμπλουτίσετε όλες τις διεργασίες σας
 • Η Επιχείρηση σας, θα μειώσει την πιθανότητα παρουσίασης λαθών, τα οποία πάντα οδηγούν σε περιττά κόστη και δυσφήμηση.

 • Βελτίωση της ιχνηλασιμότητας εντός και εκτός της Επιχείρησης σας
 • Η άψογη οργάνωση/κωδικοποίηση των αρχείων θα βελτιώσει τον χρόνο αναζήτησης ώστε να εστιάσετε σε σημαντικά πράγματα.

 • Χορήγηση κινήτρων στο προσωπικό
 • Καλή και αξιοκρατική διαχείριση ανθρώπινων πόρων σημαίνει ευτυχέστερους υπαλλήλους και αύξηση παραγωγικότητας.

 • Βελτιωμένη ικανοποίηση πελατών
 • Θα είστε σε θέση να καταγράφετε τις γνώμες των πελατών σας για εσάς καθώς και να βελτιώνετε την ικανοποίηση αυτών.

 • Αύξηση κερδοφορίας
 • Η Βελτιστοποίηση χρόνων και πόρων σε συνδυασμό με συνεχή εκπαίδευση θα οδηγήσουν αναπόφευκτα σε αύξηση κερδών στην Επιχείρηση

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

  • Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης και ανάπτυξη τεκμηρίωση
  • Σας χορηγούμε ένα εξειδικευμένο Σύμβουλο ο οποίος θα καταγράψει το υφιστάμενο διάγραμμα διεργασιών σας. Στην συνέχεια, ο Σύμβουλος θα προσαρμόσει την υφιστάμενη λειτουργία της Επιχείρησης σας, στα πλαίσια του ISO 22000:2005 προσθέτοντας τα απαραίτητα εκείνα δομικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για την εναρμόνηση με το πρότυπο. Εσείς θα ενημερώνεστε για κάθε στάδιο της προόδου του έργου.

  • Δοκιμαστική εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας τροφίμων
  • Το εμπλεκόμενο σας προσωπικό θα εκπαιδευτεί από τον Σύμβουλό μας στην νέα τεκμηρίωση η οποία έχει αναπτυχθεί και πρόκειται να γίνει βασικό συστατικό της λειτουργίας της επιχείρησής σας. Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας θα λειτουργήσει για όσο διάστημα χρειάζεται η επιχείριση σας ώστε να είναι έτοιμη προς πιστοποίηση.

  • Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας
  • Η Επιχείριση σας, ενημερώνει τον Διαπιστευμένο φορέα που η ίδια έχει επιλέξει, ώστε να πιστοποιήσει το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σε όλη αυτήν την διαδικασία, ο Σύμβουλος θα παρέχει την αμέριστη υποστήριξη του προσφέροντας την φυσική του παρουσία.

  Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

  ISO 9001:2008 | Σύστημα Διασφάλιση Ποιότητας

  Το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001:2008 είναι το πλέον διαδεδομένο πρότυπο καθώς εφαρμόζεται σε πάνω απο 1.000.000 επιχειρήσεις σε όλο το κόσμο. To ISO 9001:2008 καθορίζει ένα πλαίσιο που βοηθά τους οργανισμούς να βελτιώσουν τη συνέπεια, την ιχνηλασιμότητα, την διοίκηση του οργανισμού , την ικανοποίηση του πελάτη καθιστώντας το ιδανική λύση για τις ανταγωνιστικές επιχειρήσεις.

  Στην ECG EGERSIS group έχοντας την απαραίτητη εμπειρία και τεχνική γνώση αναπτύσσουμε και εφαρμόζουμε συστήματα διαχείρισης για επιχειρήσεις και οργανισμούς.

  ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ISO 9001:2008

  ISO 9001-GRAPHΤο ISO 9001:2008 είναι ένα Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (ΣΔΠ), που αποτελείται από ένα σύνολο διαδικασιών, οι οποίες εφαρμόζονται στην καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης, με απώτερο σκοπό να παραχθεί και να προσφερθεί η μέγιστη δυνατή ποιότητα, στους πελάτες οι οποίοι αποτελούν και τον λόγο ύπαρξής της.

  ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

  Το ISO 9001:2008 έχει την δυνατότητα εφαρµογής σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων / υπηρεσιών, σε όλους τους τοµείς και σε όλα τα µεγέθη των οργανισµών και των επιχειρήσεων.

  ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ - ΟΦΕΛΗ

  Επιτυγχάνοντας πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008, μπορείτε να αποδείξετε στους πελάτες σας (υφιστάμενους και μελλοντικούς), ότι η Επιχείρηση σας δεσμεύεται για την συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών/προϊόντων σας. Θα αποκτήσετε έτσι, το συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού, κερδίζοντας νέα συμβόλαια και νέους ευχαριστημένους πελάτες. Τα οφέλη που αποκομίζει μια επιχείρηση πιστοποιήμενη κατα ISO 9001:2008 είναι σημαντικά και σε πολλαπλούς τομείς :

  • Bελτίωση της ιχνηλασιμότητα εντός της επιχείρησης σας
  • Εντοπισμός πιθανών λαθών αποφυγή αυτών
  • Βελτιωμένη ικανοποίηση πελατών
  • Αύξηση κερδοφορίας

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

  • Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης, ανάπτυξη και τεκμηρίωση
  • Σας χορηγούμε ένα εξιδεικευμένο Σύμβουλο ο οποίος θα καταγράψει το υφιστάμενο διάγραμμα διεργασιών σας. Στην συνέχεια, ο Σύμβουλος θα προσαρμόσει την υφιστάμενη λειτουργία της επιχείρησης σας, στα πλάισια του ISO 9001:2008 προσθέτοντας τα απαραίτητα εκείνα δομικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για την εναρμόνηση με το πρότυπο. Εσείς θα ενημερώνεστε για κάθε στάδιο της προόδου του έργου.

  • Δοκιμαστική εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας
  • Το εμπλεκόμενο σας προσωπικό θα εκπαιδευτεί από τον Σύμβουλό μας στην νέα τεκμηρίωση η οποία έχει αναπτυχθεί και πρόκειται να γίνει βασικό συστατικό της λειτουργίας της επιχείρησης σας. Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας θα λειτουργήσει για όσο διάστημα χρειάζεται η επιχείριση σας ώστε να είναι έτοιμη προς πιστοποίηση.

  • Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας
  • Η επιχείριση σας, ενημερώνει τον διαπιστευμένο φορέα που η ίδια έχει επιλέξει, ώστε να πιστοποιήσει το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας. Σε όλη αυτήν την διαδικασία, ο Σύμβουλος θα παρέχει την αμέριστη υποστήριξη του προσφέροντας την φυσική του παρουσία.


   ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ISO 9001:2008

  Συμπληρώνοντας τα παρακάτω στοιχεία θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για την διαδικασία πιστοποίησης


  Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
  Σελίδα 1 από 2

  MAILING LIST

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  ECG EGERSIS group
  Μελετητική Κατασκευαστική Εμπορική
  Ελ. Βενιζέλου 337, Καλλιθέα
  Αθήνα Ελλάδα Τ.Κ 17237
  Τ: 2107770062 F: 2107770072
  e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. web: http://www.egersis.gr

  Scroll to Top