ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ

Τετάρτη, Οκτώβριος 28, 2020

ΤΟ ΕΡΓΟ

ΤΟ ΕΡΓΟ Το κάθε έργο είναι μοναδικό και ετσι πρεπει να αντιμετωπίζεται.

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ

Στην ECG EGERSIS group κατανοούμε ότι ένα έργο απο την σύλληψη του εώς την αποπεράτωσή του του είναι μια διαδικασία δημιουργίας, είναι η υλοποίηση ενός οράματος. Τα θεμέλια αυτού του οικοδομήματος είναι το σύνολο των μελετών που πρόκειται να εκπονηθούν, για αυτό το λόγο ο ορθός σχεδιασμός σε ένα έργο είναι εξαιρετικά σημαντικός και καθορίζει άμεσα το κόστος, την αντοχή του στο χρόνο και τη λειτουργικότητά του.

Ο σωστός και επιτυχής σχεδιασμός είναι μια σύνθεση πολλών και αντικρουόμενων παραγόντων με στόχο πάντα το όφελος του πελάτη. Ο προσδιορισμός των απαραιτήτων προδιαγραφών, η τήρηση των κανονισμών, η σωστή επιλογή των υλικών, η αποφυγή και πρόληψη σφαλμάτων, η προκαθορισμένη παράδοση του έργου, η ικανοποίηση των προσδοκιών του πελάτη είναι όλοι τους παράγοντες που τους γνωρίζουμε, τους κατανοούμε και τους σεβόμαστε.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ως Τεχνικός Σύμβουλος η ECG EGERSIS group προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες:

 • Εκπόνηση Μελετών
 • Τεχνικές Μέλετες | Συνολικός Σχεδιασμός Έργων | Διαβαθμισμένοι - Στείροι Χώροι

 • Αδειοδότηση Έργων
 • Άδειες βιοτεχνιών & βιομηχανιών | Άδειες Κτιριακών Έργων | Τακτοποίηση Αυθαιρέτων Ν4014/11 | Πιστοποίηση Κτιρίων

 • Διοίκηση & Διαχείριση έργων
 • Διαχείριση Κατασκευής Έργου | Διοίκηση Έργου | Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία ΜΕΛΕΤΕΣ

Η ECG EGERSIS group στα πλαίσια των υπηρεσιών του τεχνικού συμβούλου παρέχει υπηρεσίες που καλύπτουν το σύνολο των διαδικασιών της αδειοδότησης και της κατασκευής ήτοι :

 • Αδειοδότηση:Εκπόνηση των απαραίτητων μελετών (πολεοδομικά, περιβαλλοντικά, άδεια ίδρυσης & λειτουργίας), σύνταξη φακέλου αδειοδότησης, διεκπεραίωση διαδικασίας αδειοδότησης
 • Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για την ορθή και σύννομη κατασκευή, εφόσον απαιτείται
 • Υλοποίηση της κατασκευής
 •  

  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΤΙ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

  Επαγγελματικό Εργαστήριο είναι η τεχνικοοικονομική μονάδα που με μηχανικά, χημικά ή άλλα μέσα διαφοροποιεί την μορφή και την ιδιότητα των πρώτων υλών ή προϊόντων, προκειμένου αυτά να καταστούν κατάλληλα για την χρήση για την οποία προορίζονται.

  ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

  Ως Επαγγελματικό εργαστήριο είναι η τεχνοοικονομική μονάδα, η οποία πληρεί όλες τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Διαθέτει μηχανολογικές εγκαταστάσεις, των οποίων η εγκατεστημένη κινητήρια ισχύς δεν υπερβαίνει τα 22kW ή η θερμική τα 50kW. Στα όρια αυτά δεν περιλαμβάνεται η ισχύς η οποία δεν σχετίζεται άμεσα με την παραγωγική διαδικασία, καθώς και η ισχύς μηχανολογικής εγκατάστασης προορισμένης αποκλειστικά να προστατεύει το περιβάλλον από την ασκούμενη δραστηριότητα.
  • Κατατάσσεται στις δραστηριότητες χαμηλής όχλησης σύμφωνα με τις διατάξεις της Αποφ-13727/724/03 (ΦΕΚ-1087/Β/03) των Υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.
  • Δεν αφορά επεξεργασία ουσιών ή μειγμάτων εύφλεκτων, εκρηκτικών, διαβρωτικών, οξειδωτικών, τοξικών ή επικίνδυνων για το περιβάλλον σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 1272/2008/EC (L 353/31-12-08) και της Αποφ-265/02 (ΦΕΚ-1214/Β/02) του Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς και αερίων υπό πίεση, ανεξαρτήτως της επεξεργαζόμενης ποσότητας.

  ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

  Απαλλάσσονται από την υποχρέωση εφοδιασμού με άδεια εγκατάστασης και άδεια λειτουργίας τα επαγγελματικά εργαστήρια, εφόσον η κινητήρια ή η θερμική ισχύς του μηχανολογικού εξοπλισμού τους δεν υπερβαίνει τα όρια που καθορίζονται από τον νόμο.

  Από την μη υποχρέωση έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, εξαιρούνται:

  • Οι μονάδες επεξεργασίας εύφλεκτων, εκρηκτικών, διαβρωτικών, οξειδωτικών, τοξικών ή άλλων επικίνδυνων ουσιών και αερίων υπό πίεση, ανεξαρτήτως της επεξεργαζόμενης ποσότητας.
  • Οι αποθήκες όπου φυλάσσεται ποσότητα ανώτερη των 100 κιλών εύφλεκτων, διαβρωτικών, οξειδωτικών, τοξικών ή άλλων επικίνδυνων ουσιών.
  • Οι αποθήκες εκρηκτικών που υπερβαίνουν τα όρια της παρ.2δ του Αρθ-1 της κοινής Αποφ-3329/15-2-89 των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Δημοσίας Τάξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών και των Αναπληρωτών Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας (ΦΕΚ-132/Β/89)
  • Οι αποθήκες, όπου φυλάσσεται ποσότητα αερίων υπό πίεση ανώτερη των 200 κιλών.

  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

  • Απαγορεύεται η εγκατάσταση επαγγελματικών εργαστηρίων σε χώρους κτιρίων, οι οποίοι χαρακτηρίζονται στην οικοδομική τους άδεια ως βοηθητικοί ή κοινόχρηστοι χώροι.
  • Σε πολυώροφα κτίρια στα οποία έχουν συσταθεί ιδιοκτησίες κατ' ορόφους, επιτρέπεται η χορήγηση άδειας εγκατάστασης μόνο για δραστηριότητες που δεν απαγορεύονται ρητά από τον κανονισμό συνιδιοκτησίας. Έλλειψη κανονισμού συνιδιοκτησίας δε συνιστά κώλυμα για την εγκατάσταση.
  • Οι όροι δόμησης για τα επαγγελματικά εργαστήρια είναι οι ίδιοι με αυτούς που ισχύουν για τα βιομηχανικά κτίρια.
  • Επιπρόσθετα και ειδικά για την εγκατάσταση επαγγελματικών εργαστηρίων σε χώρους κύριας χρήσης, οι οποίοι στην οικοδομική άδεια αναφέρονται ως κατάστημα ή επαγγελματικός χώρος ή αποθήκη, δεν απαιτείται η αλλαγή χρήσης της.
Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ

Η ECG EGERSIS group στα πλαίσια των υπηρεσιών του τεχνικού συμβούλου παρέχει υπηρεσίες που καλύπτουν το σύνολο των διαδικασιών της αδειοδότησης και της κατασκευής ήτοι :

 • Αδειοδότηση:
 • Εκπόνηση των απαραίτητων μελετών (πολεοδομικά, περιβαλλοντικά, άδεια ίδρυσης & λειτουργίας), σύνταξη φακέλου αδειοδότησης, διεκπεραίωση διαδικασίας αδειοδότησης.

 • Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για την ορθή και συννομή κατασκευή, εφόσον απαιτείται
 • Υλοποίηση της κατασκευής
Σε κάθε βήμα της πορείας η συνεργασία του πελάτη με τους μηχανικούς μας, είναι πολύτιμη και αναγκαία, ώστε οι στόχοι που θα τεθούν να είναι πλήρως ευθυγραμμισμένοι με τις ανάγκες του έργου.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ

Αλλαγή χρήσης απαιτείται σε ένα κτίριο ή σε τμήμα αυτού κατά την μεταβολή της χρήσης του κτιρίου ή μέρους. Κατά την έκδοση της οικοδομικής αδείας ενός κτιρίου οι χώροι χαρακτηρίζονται με την χρήση τους π.χ κατοικία, γραφείο, αποθήκη, κατάστημα κλπ, όταν η χρήση του κτιρίου ή του χώρου προτείθεται να αλλάξει π.χ. από κατοικία σε κατάστημα τότε είναι που αυτή η μεταβολή χαρακτηρίζεται ως αλλαγή χρήσης. Η αλλαγή χρήσης επιτρέπεται μόνον αν η νέα χρήση προβλέπεται από τις οικείες πολεοδομικές διατάξεις. Για τη μεταβολή απαιτείται έκδοση Άδειας Δόμησης και ενημέρωση της Ταυτότητας Κτιρίου. Σε κάθε άλλη περίπτωση η κατασκευή θεωρείται αυθαίρετη.
Η αλλαγή χρήσης είναι δυνατόν να γίνει σε κτίρια νομίμως υφιστάμενα εντός εγκεκριμένου σχεδίου ή οικισμού, σύμφωνα με το ισχύον ρυμοτομικό σχέδιο, τις ισχύουσες χρήσεις γης της περιοχής και ανεξάρτητα από τυχόν μεταβολή λοιπών όρων δόμησης.

ΠΕΡΙ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ

Βασικό στοιχείο της εγκατάστασης μίας δραστηριότητας είναι οι ισχύουσες χρήσεις γής στην θέση υλοποίησης, είτε αφορά νέο κτίριο ή υφιστάμενο. Οι κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης και κατα συνέπεια των κτιρίων διέπονται από ΠΔ.23.2/6-3-87 ΦΕΚ.166/Δ. Για την εγκατάσταση οποιαδήποτε δραστηριότητας απαραίτητο είναι να εξετάζεται το ειδικό πλαίσιο κάθε δραστηριότητας, ήτοι:

 • Χρήσεις γης : Βεβαιώνεται αν επιτρέπεται ή όχι η χρήση.
 • Όροι δόμησης : Ισχύει κυρίως για την εκτός σχεδίου δόμηση.
 • Ειδικές - Εξιδικευμένες διατάξεις : Διατάξεις που διέπουν την κάθε δραστηριότητα πχ υποχρεωτικές αποστάσεις που επιβάλλονται μεταξύ κτιρίων ή εγκαταστάσεων διαφορετικών χρήσεων ή συγκεκριμένες προδιαγραφές κατασκευής.
 • Περιβαλλοντική αδειοδότηση : Η περιβαλλοντική αδειοδότηση βάσει του Ν4014/11.
 • Άδεια ίδρυσης και Λειτουργίας : Ανάλογα με την δραστηρίοτητα και την χρήση του κτιρίου (βιοτεχνίες & Βιομηχανίες, Επαγγελματικά Εργαστήρια, Καταστήματα Υγειονομικού ενδιαφέροντος κλπ).

ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ

Αλλαγή χρήσης δεν απαιτείται σε ενά κτίριο ή σε τμήμα αυτού όταν οι χώροι για τους οποίους έχει χορηγηθεί άδεια δόμησης με συγκεκριμένη χρήση, μπορούν να μεταβάλουν τη χρήση τους, εφόσον η νέα χρήση προβλέπεται από τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις και οι προϋποθέσεις για τη νέα χρήση καλύπτονται από τις προϋποθέσεις επί μέρους μελετών που πληροί η υφιστάμενη χρήση. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται ενημέρωση της Ταυτότητας Κτιρίου και δεν απαιτείται έκδοση άδειας δόμησης.

Επιπρόσθετα και ειδικά για την εγκατάσταση επαγγελματικών εργαστηρίων σε χώρους κύριας χρήσης, οι οποίοι στην οικοδομική άδεια αναφέρονται ως κατάστημα ή επαγγελματικός χώρος ή αποθήκη, δεν απαιτείται η αλλαγή χρήσης της.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

 • Κατάστημα σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος
 • Κατάστημα καφέ-μπαρ σε εστιατόριο
 • Κατοικία σε Φροντιστήριο
 • Κατοικία σε ξενοδοχείακη μονάδα
 • Κατοικία σε επαγγελματικό εργαστήριο
 • Επαγγελματική αποθήκη σε μονάδα κατασκευή γεωργικών μηχανημάτων
 • Γραφεία σε βιομηχανικό χώρο
 • Κατοικία σε βιοτεχνικό χώρο και αντίστροφα
Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ

Στην ECG EGERSIS groupγνωρίζουμε ότι η φάση της αδειοδότησης ενός έργου είναι από τα πιο σημαντικά στάδια και δεν είναι απλά σύνταξη και διεκπεραίωση ενός φακέλου αλλά κάτι πολύ πιο ουσιαστικό. Σε αυτή την φάση καθορίζεται το κόστος κατασκευής, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.

αδειοδοτηση12

Για την κατασκευή οποιαδήποτε έργου ή την έναρξη οποιαδήποτε δραστηριότητας απαιτείται ανάλογα με την φύση του έργου ή της δραστηριότητας μια αλληλουχία απο διαδικασίες-αδειοτήσεις, ώστε η κατασκευή και η λειτουργία να είναι σύννομη με το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Το κάθε έργο, προκειμένου να υλοποιηθεί, πρέπει να αδειοδοτηθεί απο διάφορες δημόσιες υπηρεσίες όπως Διεύθυνση Ανάπτυξης, Διεύθυνση Πολεοδομίας, Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Διεύθυνση Συγκοινωνιών, Δημοτική Αρχή κλπ. Η διαδίκασία εξαρτάται απο τα μοναδικά χαρακτηριστικά του κάθε έργου.


Στην ECG EGERSIS group συνδυάζοντας την εμπειρία, την οργάνωση και τέλος την άρτια στελέχωση μας στο τομέα της αδειοδοτήσης έργων ή δραστηριοτήτων προσφέρουμε τις εξής υπηρεσίες :

Δείτε επίσης :  Περιβαλλοντική Αδειοδότηση

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ

Η ECG EGERSIS group αναλαμβάνει την σύνταξη όλων των επιμερούς τεχνικών μελέτων που απαιτούνται, την κατάθεση και τέλος την επιτυχή αδειοδότησή του. Σε όλα τα στάδια των μελέτων γνωμονάς μας είναι η ικανοποίηση των αναγκών του έργου, η εναρμόνιση του σχεδιασμού με τις απαιτήσεις του έργου και η διατήρηση του προύπολογισμού του έργου στα πλαίσια που έχουν οριστεί.

Ο σωστός και επιτυχής σχεδιασμός είναι μια σύνθεση πολλών και αντικρουόμενων παραγόντων με στόχο πάντα το όφελος του πελάτη. Ο προσδιορισμός των απαραιτήτων προδιαγραφών, η τήρηση των κανονισμών, η σωστή επιλογή των υλικών, η αποφυγή και πρόληψη σφαλμάτων, η προκαθορισμένη παράδοση του έργου, η ικανοποίηση των προσδοκιών του πελάτη είναι όλοι τους παράγοντες που τους γνωρίζουμε, τους κατανοούμε και τους σεβόμαστε.

Σε κάθε βήμα της πορείας η συνεργασία του πελάτη με τους μηχανικούς μας, είναι πολύτιμη και αναγκαία, ώστε οι στόχοι που θα τεθούν να είναι πλήρως ευθυγραμμισμένοι με τις ανάγκες του έργου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Σύμφωνα με το Ν-4030/11 (ΦΕΚ 249Α/25.11.2011 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης και ελέγχου κατασκευών) άλλαξε η διαδικασία έκδοσης των οικοδομικών αδειών από την 01 Μαρτίου 2012. Βάσει νόμου ορίζονται δύο νέα στάδια :

 • Έγκριση δόμησης : η πιστοποίηση του δικαιώματος δόμησης σύμφωνα με τους όρους δόμησης, που επιτρέπει την έκδοση της άδειας δόμησης,
 • Άδεια Δόμησης : η άδεια που επιτρέπει την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών που περιγράφονται σε αυτήν και στις μελέτες που τη συνοδεύουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Αρμόδια όργανα για τη χορήγηση της έγκρισης δόμησης και της άδειας δόμησης είναι οι Υπηρεσίες Δόμησης (ΥΔΟΜ) των Δήμων, εκτός εάν από ειδικές διατάξεις ορίζεται διαφορετικά.

ΠΟΤΕ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ

Άδεια Δόμησης απαιτείται για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας δόμησης, όπως:

 • Κατεδάσιση κατασκευών.
 • Εκσκαφές, επιχώσεις, επιστρώσεις, διαμορφώσεις οικοπέδων και γηπέδων με σκοπό τη δόμηση.
 • Τοποθέτηση ικριωμάτων.
 • Ανέγερση, προσθήκη, επισκευή, κτιρίων και των παραρτημάτων τους.
 • Τροποποίηση ή επισκευή όψεων με χρήση ικριωμάτων.
 • Αλλαγή χρήσης, σε περίπτωση που επέρχεται αλλαγή προς το δυσμενέστερο, στα φορτία σχεδιασμού της στατικής μελέτης ή στον αριθμό απαιτουμένων θέσεων στάθμευσης.
 • Κατασκευή υπόγειων δεξαμενών.

ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ

Έκδοση αδείας δεν απαιτείται στις περιπτώσεις που για μία εργασία εκδίδεται Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας και σε οριμένες περιπτώσεις της Αλλαγής χρήσης ενός κτιρίου.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ

Συμφωνα με το άρθρο 6 του Ν-4030/11 η έγκριση δόμησης ισχύει για ένα έτος για κτίρια επιφάνειας έως 2.000τμ και για δύο έτη για κτίρια επιφάνειας μεγαλύτερης των 2.000τμ. Επίσης η άδεια δόμησης ισχύει για τέσσερα έτη από την έκδοσή της. Για ανέγερση κτιρίου ή κτιρίων με συνολική επιφάνεια μεγαλύτερη των 5.000 τετραγωνικών μέτρων ισχύει για έξι χρόνια.

ΕΛΕΚΤΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Πέρα απο την αλλαγή έκδοσης των οικοδομικών αδειών (άδεια δόμησης), πλέον γίνεται υποχρεωτικά έλεγχος κάθε έργου που εκτελείται με άδεια δόμησης. Οι έλεγχοι διενεργούνται από διαφορετικό κάθε φορά Ελεγκτή Δόμησης με αυτοψία και έλεγχο της εφαρμογής των μελετών βάσει των οποίων εκδόθηκε η άδεια δόμησης. Οι έλεγχοι διενεργούνται στα εξής στάδια:

 • Αμέσως μετά την ολοκλήρωση ξυλοτύπων, οπλισμού θεμελίωσης και τοιχίων υπογείου.
 • Αμέσως μετά την ολοκλήρωση του φέροντος οργανισμού και της τοιχοποιίας.
 • Μετά την ολοκλήρωση του κτιρίου.
 • O αριθμός των ελέγχων καθορίζεται ανάλογα με το είδος των εργασιών που προβλέπονται από την άδεια δόμησης. Σε κάθε περίπτωση γίνεται τουλάχιστον ένας έλεγχος μετά την ολοκλήρωση των εργασιών. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζεται ο αριθμός των ελέγχων ανά κατηγορία και είδος έργου, η διενέργεια των ελέγχων ανά ειδικότητα μηχανικού και έργο, καθώς και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή του νόμου.

  Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ

  Η ECG EGERSIS group αναλαμβάνει την σύνταξη όλων των επιμερούς τεχνικών μελέτων που απαιτούνται, την καταθεσή και τέλος την επιτυχή αδειοδότησή του. Σε όλα τα στάδια των μελέτων γνωμονάς μας είναι η ικανοποιήση των αναγκών του έργου, η εναρμόνιση του σχεδιασμού με τις απαιτήσεις του έργου και η διατήρηση του προυπολογισμού του έργου στα πλαίσια που έχουν οριστεί.

  Σε κάθε βήμα της πορείας η συνεργασία του πελάτη με τους μηχανικούς μας, είναι πολύτιμη και αναγκαία, ώστε οι στόχοι που θα τεθούν να είναι πλήρως ευθυγραμμισμένοι με τις ανάγκες του έργου.

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

  Εφόσον μια εργασία δεν απαιτεί την έκδοση Άδειας Δόμησης, τότε ειναι δυνατόν να εκδοθεί Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας , σύμφωνα με τον Ν.Ο.Κ/12 (Ν-4067/12 ΦΕΚ-79/Α/9-4-12). Η έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία δόμησης, μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα, η οποία συνοδεύεται από τεχνική έκθεση μηχανικού. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζεται η διαδικασία έκδοσης της έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας και κάθε σχετικό θέμα.

  ΠΟΤΕ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

  Η έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας εκδίδεται εφόσον, πραγματοποιείται μία απο τις κάτωθι εργασίες :

  • Δοκιμαστικές τομές του εδάφους και εκσκαφή μετά από έγγραφο της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας.
  • Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κατοικιών για αυτοστέγαση μειονεκτικών και ειδικών ομάδων πληθυσμού όπως εκάστοτε ορίζονται.
  • Αντλητικές εγκαταστάσεις και κτίσματα με τις απολύτως απαραίτητες διαστάσεις για τη στέγασή τους σύμφωνα με το Αρθ-3 του ΠΔ/24-5-85 (ΦΕΚ-270/Δ/85), εκτός της περίπτωσης που επιβάλλεται η κατασκευή υποστυλωμάτων και εφόσον έχουν την απαιτούμενη έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης Γεωργίας.
  • Γεωτρήσεις νερού σε ιδιόκτητα οικόπεδα εντός σχεδίου ή εντός οικισμού ή σε γήπεδα εκτός σχεδίου, μετά από έγκριση του δήμου της περιοχής και της αρμόδιας Διεύθυνσης της περιφέρειας.
  • Οι εργασίες που απαιτούνται για γεωτεχνικές έρευνες, σύμφωνα με τον ΕΑΚ 2003, χωρίς εργασίες αντιστήριξης. Εγκατάσταση προσωρινών κατασκευών που συνοδεύεται με πιστοποιητικό στατικής επάρκειας.
  • Η κατασκευή ανελκυστήρα σύμφωνα με την παρ.3 του Αρθ-27 που απαιτείται για τη μετακίνηση των ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων σε υφιστάμενα κτίρια.
  • Κοπή δένδρων μέσα σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια ή τις ΖΟΕ που δεν προστατεύονται από τις διατάξεις για την προστασία των δασών και των δασικών γενικά εκτάσεων ή από διατάξεις της αρχαιολογικής νομοθεσίας ή της νομοθεσίας για τις προστατευόμενες περιοχές ή άλλης συναφούς νομοθεσίας. Για την κοπή δένδρων, στο περίγραμμα της εκσκαφής δεν απαιτείται οποιαδήποτε άδεια κατά τις διατάξεις του παρόντος, με την εξαίρεση των αδειών και εγκρίσεων που απαιτούνται από τις ειδικές διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου.
  • Υπόγειοι σταθμοί διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου.

  ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

  Δεν απαιτείται έκδοση αδείας εφόσον πραγματοποιείται μία απο τις παρακάτω εργασίες :

  • Μικρής έκτασης εσωτερικές επισκευές ή διασκευές που δεν μεταβάλλουν τη φέρουσα κατασκευή του κτιρίου ή τις όψεις του, συμπεριλαμβανομένων των κατασκευών που απαιτούνται για τη μετακίνηση ή την κάθε μορφής εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων. Δεν συμπεριλαμβάνεται η κατασκευή ανελκυστήρα της παρ.2 του Αρθ-27.
  • Εσωτερικούς και εξωτερικούς χρωματισμούς ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων χωρίς χρήση ικριωμάτων.
  • Αλλαγή ή επισκευή δαπέδων.
  • Συντήρηση, επισκευή ή διασκευή εγκαταστάσεων και αγωγών κτιρίων.
  • Αντικατάσταση εσωτερικών ή εξωτερικών κουφωμάτων στο ίδιο άνοιγμα.
  • Συντήρηση, επισκευή στεγών χωρίς χρήση ικριωμάτων.
  • Απλή περιτοίχιση από λιθοδομή μέχρι ύψους ενός μέτρου (1,00μ.) ή περίφραξη από ελαφρύ υλικό χωρίς χρήση σενάζ, γηπέδων σε εκτός σχεδίου περιοχές. Επίσης, επιτρέπεται οριοθέτηση με πασσάλους των κορυφών οικοπέδου ή γηπέδου.
  • Κατασκευή πέργκολας σε ισόγειους υπαίθριους χώρους κατοικιών ή στον περιβάλλοντα ακάλυπτο χώρο.
  • Κατασκευή εστιών, φούρνων και τζακιών σε εσωτερικούς χώρους.
  • Τοποθέτηση ασκεπούς δεξαμενής νερού η πισίνας, μέγιστης επιφάνειας 50τμ, που εξυπηρετούνται με εξωτερικά συστήματα μηχανοστασίου τύπου compact και δεν απαιτείται για την εγκατάστασή τους τοιχείο από οπλισμένο σκυρόδεμα και με την προϋπόθεση ότι το ύψος όλων των κατασκευών σε κανένα σημείο δεν υπερβαίνει περισσότερο το ένα μέτρο (1,00μ.) από την οριστική στάθμη εδάφους και εφόσον δεν απαιτούνται εκσκαφές ή επιχώσεις του φυσικού εδάφους μεγαλύτερες από 1,00μ. για την τοποθέτησή της και τηρείται η απαιτούμενη φύτευση του υποχρεωτικώς ακαλύπτου χώρου. Για την εγκατάσταση απαιτείται δήλωση αρμόδιου μηχανικού που αναλαμβάνει την ευθύνη της στατικής και ηλεκτρομηχανολογικής ασφάλειας της κατασκευής και των εγκαταστάσεων.
  • Μικρές διαμορφώσεις του εδάφους με πέτρα μέχρι συν/πλην 0,50μ. από το φυσικό έδαφος. Τοποθέτηση κλιματιστικών και επιτοίχιων λέβητων αερίου για θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, σε υφιστάμενα κτίρια σύμφωνα με την παράγραφο 10 του Αρθ-16, εγκατάσταση συστοιχίας επίτοιχων λεβήτων αερίου για θέρμανση ή παραγωγή ζεστού νερού χρήσης σε ισόγειους υπαίθριους χώρους κατοικιών, εγκατάσταση συστημάτων τροφοδοσίας, ρύθμισης και μέτρησης φυσικού αερίου (ρυθμιστές, μετρητές, παροχετευτικοί αγωγοί), εγκατάσταση συστημάτων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (ΣΗΘΥΑ), υπέργειοι σταθμοί διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου σύμφωνα με το Αρθ-17.
  • Τοποθέτηση ηλιακών θερμοσιφώνων σύμφωνα με την παρ.2β και παρ.γ του Αρθ-19.
  • Η κατασκευή φυτεμένων δωμάτων και φυτεμένων επιφανειών.
  • Τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης ή παθητικών ηλιακών συστημάτων στις εξωτερικές όψεις υφιστάμενων κτιρίων, εφόσον δεν αλλοιώνονται οι όψεις.

  Για τις ανωτέρω εργασίες απαιτείται, προ 48 ωρών, έγγραφη ενημέρωση για την εκτέλεσή τους της αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης, που γνωστοποιείται στο οικείο αστυνομικό τμήμα. Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μπορούν να καθορίζονται επιπλέον των παραπάνω και άλλες περιπτώσεις, όπου δεν απαιτείται άδεια δόμησης, αλλά έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας ή ενημέρωση της αρμόδιας ΥΔΟΜ.

  Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ

  Η ECG EGERSIS group στα πλαίσια των υπηρεσιών του τεχνικού συμβούλου σε βιομηχανίες, βιοτεχνίες, επαγγελματικά εργαστήρια δραστηριοποιούνται στο τομέα της μεταποίησης προσϕέρει τις εξης υπηρεσίες :

  • Άδεια Εγκατάστασης & Λειτουργίας μονάδας
  • Ανανέωση άδειας Λειτουργίας υφιστάμενης μονάδας
  • Άδεια Επέκτασης υφιστάμενης μονάδας
  • Άδεια Εκσυχρονισμού υφιστάμενης μονάδας
  Κατα την εκπόνηση των παραπάνω αδειών η ECG EGERSIS group αναλαμβάνει την πλήρη σύνταξη του φακέλου της αδείας, την καταγραφή των μηχανημάτων και τέλος την διεκπεραίωση στην αδειοδοτούσα αρχή.
  <


  ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

  Αδεια Ιδρυσης & ΛειτουργιαςΓια την Εγκατάσταση (Ίδρυση) και Λειτουργία βιομηχανικών & βιοτεχνικών μονάδων απαιτείται έκδοση Άδειας Εγκατάστασης & Λειτουργίας, Ν-3982/11 (ΦΕΚ-143/Α/11). Ως Εγκατάσταση είναι η τοποθέτηση για πρώτη ϕορά του μηχανολογικού εξοπλισμού σε συγκεκριμένη θέση για άσκηση συγκεκριμένης δραστηριότητας. Ως Λειτουργία είναι η ενεργοποίση του εγκατασταθέντος μηχανολογικού εξοπλισμού.

  Οι εκδιδόμενες αποφάσεις για χορήγηση αδειών εγκατάστασης περιέχουν όρους ή και περιορισμούς και επιβάλλουν στην επιχείριση την πραγματοποίηση ειδικών έργων, όπου απαιτείται για την επίτευξη στο μέγιστο δυνατό βαθμό του συγκερασμού της παραγωγικής δραστηριότητας με την προστασία του περιβάλλοντος. Οι φορείς των εγκαταστάσεων υποχρεούνται κατά τη λειτουργία τους στην απαρέγκλιτη τήρηση των παραπάνω όρων και περιορισμών.

  Σκοπός της άδειας εγκατάστασης και σε συνέχεια της άδειας λειτουργίας είναι η εξέταση των συνθηκών εγκατάστασης και λειτουργίας της δραστηριότητας και η κατάρτιση αντίστοιχων τεχνικών όρων, οι οποίοι πρέπει να τηρούνται, για την προστασία των εργαζομένων, των περιοίκων, του κοινού και του περιβάλλοντος, από κάθε κίνδυνο βλάβης της υγείας ή ενόχλησης ή ρύπανσης, που μπορεί να προκληθεί από τη λειτουργία της εν λόγω εγκατάστασης ή από τη διάθεση στην αγορά των προϊόντων που ενδεχομένως παράγονται σε αυτήν.

  Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας στις βιομηχανικών - βιοτεχνικών δραστηριοτήτων, απαιτείται, μέσα στο χρονικό διάστημα ισχύος της άδειας εγκατάστασης, αναλόγως με τον την κατηγορία όχλησης της επιχείρισης - χαμηλής, μέσης, υψηλής - να υποβληθεί η σχετική αίτηση συνοδευόμενη από τις αντίστοιχες μελέτες και τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αυτά παρουσιάζονται στην Απόϕ-483/35/Φ15/17-1-12.

  ΑΔΕΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

  Κατά την διάρκεια της λειτουργίας μιας μονάδας μπορεί να απαιτηθεί η ανανέωση της Αδείας Λειτουργίας είτε λόγω επαύξησης είτε λόγω εκσυγχρονισμού συνεπώς απαιτείται Άδεια Επέκτασης ή Άδεια Εκσυγχρονισμού. Ως επέκταση δραστηριότητας νοείται κάθε επαύξηση, μετά την αρχική εγκατάσταση και λειτουργία της δραστηριότητας, της εγκατεστημένης ισχύος του μηχανολογικού εξοπλισμού ή προσθήκη κτιριακών εγκαταστάσεων ή αλλαγή ή συμπλήρωση της δραστηριότητας, που πραγματοποιείται μέσα στο γήπεδο όπου λειτουργεί η εγκατάσταση ή σε όμορό του. Όταν πρόκειται για αποθήκες του Αρθ-17 παρ. 4 του Ν.3982/11, επέκταση θεωρείται η αύξηση της αποθηκευτικής τους ικανότητας με οποιονδήποτε τρόπο. Ενώ ως εκσυγχρονισμός δραστηριότητας νοείται η αντικατάσταση ή συμπλήρωση του μηχανολογικού εξοπλισμού, των κτιριακών εγκαταστάσεων και η αλλαγή ή συμπλήρωση της δραστηριότητας.

  Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ

  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ

  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

  Ο πυρήνας όλων των υπηρεσιών μας είναι το άριστο και ορθά οργανωμένο υπόβαθρο που διαθέτουμε στο τομέα των μελετών έργων. Ο αριθμός και η ποικιλία των εκτελεσμένων έργων μας δίνουν την απαραίτητη εμπειρία να ανταποκριθούμε με επιτυχία στις ανάγκες του κάθε έργου.

  Η ECG EGERSIS group στο τομέα των τεχνικών μελετών αναλαμβάνει την εκπόνηση μελετών σε επίπεδο προμελέτης, οριστικής μελέτης και μελέτης εφαρμογής.

  Σε κάθε βήμα της πορείας η συνεργασία του πελάτη με τους μηχανικούς μας, είναι πολύτιμη και αναγκαία, ώστε οι στόχοι που θα τεθούν να είναι πλήρως εναρμονισμένοι με τις ανάγκες του έργου.

  • Τοπογραφικές μελέτες
  • Τοπογραφικές αποτυπώσεις οικοπέδων ή αγροτεμαχίων, χαράξεις οικοπέδων και κτιρίων, έλεγχος αρτιότητας οικοπέδου, χρήσεις γης, αποτυπώσεις κτιρίων

  • Αρχιτεκτονικές Μελέτες
  • Oλοκληρωμένες αρχιτεκτονικές μελέτες κτιρίων, γραφείων, βιομηχανικών & βιοτεχνικών μονάδων, ξενοδοχειακών μονάδων, χώρων παραγωγής, αποθηκών κλπ.

  • Στατικές Μελέτες
  • Στατικές μελέτες κτιρίων από σκυρόδεμα, μεταλλικών κτιρίων (βιομηχανικών)

  • Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες
  • Μελέτες ισχυρών ρευμάτων, ασθενών ρευμάτων, ύδρευσης/αποχέτευσης, πυρασφάλειας - πυροπροστασίας, κλιματισμού, θέρμανσης, αυτοματισμού. Ειδικότερα η εταιρία ειδικεύεται στην μελέτη συστημάτων πυρόσβεσης κατά NFPA και συστημάτων κλιματισμού (ψύξη, θέρμανση) σε εξειδικευμένες μονάδες τυπογραφεία, χώρους θετικής πιέσεως, στείρους χώρους.

  • Ενεργειακή Μελέτη Κτιρίων
  • Ένεργειακή μελέτη κτιρίων βάσει του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων - ΚΕΝΑΚ

  • Περιβαλλοντικές Μελέτες
  • Εκπόνηση Μελέτης Προκαταρτκτικού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ), Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ), Φάκελος Ανανέωσης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) , Φάκελος Τροποποίησης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ)

  • Χρονικός Προγραμματισμός Έργων
  • Σύνταξη του χρονοδιαγράμματος βασιζόμενο στην αλληλουχία των εργασιών, ο δε χρόνος της εκτέλεσης των εργασιών προκύπτει απο τα στοιχεία της κατασκευής. Εύρεση κρίσιμης διαδρομής. Ενημέρωση, παρακολούθηση και έλεγχος χρονοδιαγράματος.

  • Τεύχη δημοπράτησης και προμέτρηση έργου
  • Έγγραφα που συνοδεύουν την Τεχνική Μελέτη ενός Έργου, και στα οποία καθορίζεται πλήρως το τεχνικό και οικονομικό αντικείμενο της Σύμβασης, καθώς και οι υποχρεώσεις του Αναδόχου έναντι του Εργοδότη.

  • Επιμετρήσεις εργασιών και σύνταξη λογαριασμών
  • Επιμέτρηση εργασιών επι τόπου του έργου, σύνταξη λογαριασμού σύμφωνα με το τιμολόγιο της εργασίας

  • Αποτύπωση κατασκευασθέντων εγκαταστάσεων (as built drawings)
  • Αποτύπωση αρχιτεκτονικών (κατόψεις, όψεις, ανόψεις, τομές), ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (ηλεκτρολογικά, κλιματισμός, δίκτυα σωληνώσεων κλπ).

  • Εκπόνηση Μελετών Φυσικού Αερίου
  • Εκπόνηση Μελετών Εγκατάστασης Ανελκυστήρων

   ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

  Συμπληρώνοντας τα παρακάτω στοιχεία θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για τις ολοκληρωμένες υπηρεσίες μας στην μελέτη έργων


  Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

  MAILING LIST

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  ECG EGERSIS group
  Μελετητική Κατασκευαστική Εμπορική
  Ελ. Βενιζέλου 337, Καλλιθέα
  Αθήνα Ελλάδα Τ.Κ 17237
  Τ: 2107770062 F: 2107770072
  e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. web: http://www.egersis.gr

  Scroll to Top